Информатика

Докторска програма: „Информатика”
Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Доктор 
Научно направление: 4.6 Информатика и компютърни науки 
Форма на обучение: редовна, задочна

 

Описание на програмата:
Бургаският свободен университет предлага на завършилите магистърска степен да продължат обучението си в образователно и научна степен „доктор” по информатика. Програмата включва фундаментално-теоретични знания в областта на информатиката и компютърните науки; широко профилни  теоретични знания и практически умения за  повсеместното използване на информационните технологии и компютърните системи; умения за адаптивност в условията на бързото усъвършенстване на информационните технологии и компютърната техника; умения да създава и прилага математически модели; да разработва и внедрява съвременни информационни системи; умения за научно-изследователска работа и методическа подготовка за преподаване във Висши учебни заведения.

 

Компетенции на завършилите програмата:
Завършилите програмата са специалисти, които са в състояние да разработват, внедряват, експлоатират и оценяват различни софтуерни и хардуерни системи в различни информационни среди. Притежават задълбочени познания за основните теоретични средства и специализирани познания и възможности за провеждане на самостоятелни изследвания. Те са специалисти по компютърна обработка и класификация на информация със знания в разработването на математически модели и алгоритми.  Притежават висока професионална подготовка за реализация като преподаватели във висши учебни заведения със способности да прокарват нови подходи в текущата си работа. 

Дипломиране:
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата са специалисти, които могат да се реализират в сферата на софтуерни и хардуерни системи, разработването на математически модели и алгоритми. Докторите по информатика са ценени като преподаватели във висши учебни заведения и научни сътрудници, способни да развиват самостоятелни научни изследвания.