Граждански процес

Докторска програма: „Граждански процес”
Основно звено: Център по юридически науки
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 3.6. Право
Форма на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

Описание на програмата:
Бургаският свободен университет предлага на завършилите специалност „Право” в български и чуждестранни университети (за последните - при съответно признаване на дипломата по установения в Република България ред) да продължат обучението си с цел придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научно направление 3.6. Право (Граждански процес). Гражданският процес е основна дисциплина в правото, която обхваща проблематика на защитата пред съд на всички граждански материални субективни права (в широк смисъл), а така също и съдействие за осъществяване на такива права в различни съдебни и несъдебни производства. Програмата е насочена към придобиването на фундаментални теоретични знания в областта на гражданския процес, включително относно връзката между материалното и процесуалното право, а така също и връзката с останалите правни клонове. Насочена е и към аналитично овладяване на значителна по обем съдебна практика от областта на гражданския процес и съответните материално-правни дисциплини, като се предвижда и придобиването на конкретни практически умения. Друга основна насока на обучението е овладяването на методиката на научното изследване и техниката на писане на научни произведения в областта на правото, а така също и подготовка за преподаване на граждански процес във висши учебни заведения.  

Компетенции на завършилите програмата:
Очаква се завършилите програмата да са високо квалифицирани специалисти, които да притежават задълбочени теоретични познания в сложната материя на гражданския процес и свързаното с него гражданско право (в широк смисъл); да са изградили основните умения за научна работа и преподаване на граждански процес във висши учебни заведения, и за работа в законотворческия процес. Успешното провеждане на програмата предполага докторантите да притежават и значителни практически умения за работа в процеса на правоприлагането.

Дипломиране:
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата са високо квалифицирани специалисти, които могат да се реализират в сферата на научни изследвания и преподаване във висши учебни заведения в областта на правото; да работят като съдии, адвокати, юрисконсулти, нотариуси, съдебни изпълнители и др., които биха могли да се справят и с най-сложните теоретически и практически проблеми на правоприлагането.