Такси

Такси за кандидатстване по процедури за академични длъжности съгласно Заповед №ФСО-57 от 01.06.2021 г.

Описание Сума
1. За участие в конкурс за избор на главен асистент 800 лв.
2. За участие в конкурс за избор на доцент 3200 лв.
3. За участие в конкурс за избор на професор 3800 лв.

Заплащането на таксите става по разплащателната сметка на БСУ в „Алианц Банк България“:
IBAN: BG50BUIN78551080025816
BIC: BUINBGSF