Такси

Такси за кандидатстване по процедури за академични длъжности съгласно Заповед №ФСО-86 от 16.05.2022 г.

Описание Сума
1. За участие в конкурс за академична длъжност "главен асистент" 1500 лв.
2. За участие в конкурс за академична длъжност "доцент" 4500 лв.
3. За участие в конкурс за академична длъжност "професор" 5100 лв.

Заплащането на таксите става по разплащателната сметка на БСУ в „Алианц Банк България“:
IBAN: BG50BUIN78551080025816
BIC: BUINBGSF