Курс за професионална квалификация „Учител по информатика и математика“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по информатика и математика, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  
На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по информатика и математика“, която им дава право да преподават информатика, математика и информационни технологии в средните училища и професионалните гимназии, както и Компютърно моделиране в начален етап на основното образование.

 

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва:
Първи семестър - Педагогика, Психология, Компетентностен подход и иновации в образованието, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Приобщаващо образование, Управление на взаимоотношенията в образователна среда (избираема), Взаимодействие със семейството (избираема), Разработване на уроци за обучение в електронна среда (избираема), Педагогическа диагностика (избираема), Web технологии и приложения (избираема). 
Втори семестър - Методика на обучението по математика, Методика на обучението по информатика, Електронно обучение, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика, Дигитална компетентност и дигитална креативност (избираема), Управление на образователни институции (избираема), Лидерство в образованието (избираема), Педагогическа социология (избираема), Информационни технологии в управлението на образованието (избираема). 
Обучението приключва с практико-приложен изпит.

Обучението е предназначено за: завършили висше образование от областите Математика, Информатика и компютърни науки, Физически науки, Технически науки, Икономика, както и за студенти от Центъра по информатика и технически науки, като за тях курсът се провежда паралелно с обучението им в ЦИТН.

Продължителност: два семестъра за курсистите, които имат диплома за висше образование в областите Математика, Информатика и компютърни науки, Физически науки, Технически науки, Икономика. Студентите от ЦИТН имат възможност сами да определят колко и кои дисциплини да запишат на семестър, така че да приключат учителския курс до дипломирането си в ЦИТН.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: за курсистите, притежаващи диплома за висше образование таксата е 1100 лв за семестър. Курсистите, които са студенти в ЦИТН и са решили да записват отделни дисциплини, заплащат по 210 лв. на записана дисциплина. Курсистите, които се обучават в курса за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини и са решили да придобият учителска правоспособност по математика и информатика, заплащат таксата за втория семестър. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 500 лв., които се заплащат до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

доц. д-р Пенка Георгиева
тел. 0877 774 641
penka.georgieva@bfu.bg