Курс за професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по математика и информатика, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител". На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по математика и информатика“, която им дава право да преподават математика и информационни технологии в средните училища и професионалните гимназии.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: Първи семестър - Педагогика, Психология, Приобщаващо образование,  Педагогическа диагностика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Web технологии и приложения; Втори семестър -  Методика на обучението по математика; Методика на обучението по информатика, Педагогическа социология, Информационни технологии в управлението на образованието, Електронно обучение, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Обучението приключва с практико-приложен изпит. Виж анотации на програмата.

Обучението е предназначено за: завършили висше образование от областите Природни науки, математика и информатика и Технически науки, както и за студенти от Центъра по информатика и технически, като за тях курсът се провежда паралелно с обучението им в ЦИТН.

Продължителност: два семестъра за курсистите, които имат диплома за висше образование в областите Природни науки, математика и информатика и Технически науки. За студентите от ЦИТН има възможност сами да определят колко и кои дисциплини да запишат на семестър, така че да приключат учителския курс до дипломирането си в ЦИТН.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: за курсистите, притежаващи диплома за висше образование таксата е 420 лв. за първия семестър и 490 лв. за втория (разликата е поради придобиването на две учителски квалификации – математика и информатика, в рамките на един курс) . Курсистите, които са студенти в ЦИТН и са решили да записват отделни дисциплини, заплащат по 70 лв. на записана дисциплина. Таксата е дължима при записване на курса. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 200 лв., които се заплащат до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

доц. д-р Пенка Георгиева
тел. 0877 774 641
penka.georgieva@bfu.bg