Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини през учебната 2017-2018

На основание Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", Центърът по икономически и управленски науки в БСУ провежда курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини.

Каква правоспособност и какъв документ се получават?

 • На завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ по Наредбата за основните документи, издавани от висшите училища. 
 • Свидетелството се издава към дипломата за висше образование по икономика
 • Завършилите получават право да преподават икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии. 

Кой може да запише курса?

 • Студенти от Центъра по икономически и управленски науки на БСУ - курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската степен
 • Завършили висше образование по икономика в БСУ или друг ВУЗ, притежаващи професионална квалификация „Икономист”.

Какво се изучава в курса?
Дисциплините са определени с държавни изисквания. 
Изучават се 5 задължителни дисциплини (педагогика; психология; методика на обучението по икономически дисциплини; приобщаващо образование; информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда) и 4 избираеми дисциплини. Провеждат се 3 практики в средните училища – хоспетиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика. 

Как е организирано обучението?

 • Обучението е в задочна форма и е в извънработно, а за студентите – в извънучебно време;
 • Студентите от ЦИУН сами решават колко дисциплини да запишат на семестър, така че да приключат квалификационното си обучение до края на четвърти курс;
 • Притежаващите висше образование с професионална квалификация „Икономист” могат да запишат в един семестър до 6 дисциплини (вкл. практики) и да завършат курса за една година. 
 • При записването курсистите ще получат информация за графика на провеждане на обучението по отделните дисциплини и датите за изпит.

Колко струва обучението?

 • Таксата е 80 лв. за обучение по една дисциплина. 


Как и кога става записването?

 • Записването става в БСУ, стая 20, Учебен отдел, Тонка Троева, toni@bfu.bg, тел. 056 900 421.
 • Изборът на дисциплини става при записването.
 • При записване в курса се заплащат таксите за всички избрани за семестъра дисциплини – в касата на БСУ или по банкова сметка IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.

Какви са дисциплините, които могат да се запишат?

 • Първи семестър: Педагогика, Приобщаващо образование, Педагогическа диагностика, Психология на общуването, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. В този семестър Педагогика ще се изучава задължително от всички записани курсисти.
 • Втори семестър: Методика на обучението по икономически дисциплини, Психология, Текуща педагогическа практика, Избираема дисциплина І, Избираема дисциплина ІІ, Хоспитиране.

Обучението приключва със стажантска практика и практико-приложен изпит.