Курс за учителска правоспособност по "Информатика и информационни технологии" и "Математика" през учебната 2017-2018

Бургаския свободен университет предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и Инженерни науки. 

Специалистите, завършили тези два курса за придобиване на професионална квалификация получават:
фундаментално-теоретични знания и необходимата подготовка, отговаряща на съвременните обществени реалности и тенденции;
педагогически, психологически и методологически знания и умения  за преподаване на математика и информатика в средното училище;
нагласа и способности за професионално самоусъвършенстване, гъвкавост и мобилност за последваща професионална специализация. 

Получената квалификация дава възможност на завършилите за професионална реализация в областта на образованието – да работят като учители по математика и учители по  информатика и информационни технологии в средните училища.

Обучението е 2 семестъра и таксата е в размер от 450 лева за семестър. Заплащането е в  срок от 23.10 до 05.11. 2017 г. в стая 102 на БСУ.
За информация: Златина Николова - тел.056/900454 и Милена Жечева - тел.056/900424