Квалификационни курсове в Бургаския свободен университет за календарната 2018

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги?
Детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители, директори на детски градини,  училища и професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически съветници и училищни психолози.
Какви са предимствата?
Изцяло практическа насоченост на семинарите 

 • лектори с дългогодишен опит и богата практика 
 • актуалност и приложимост на знанията 
 • иновативни методи и подходи 
 • персонални консултации и полезни съвети 

Провеждане на квалификационни курсове на място или в БСУ
Вие избирате темата, мястото и периода на провеждане 
осигурявате обучение за целия педагогически персонал 
Практическите семинари, тренинги и курсове допринасят за: 

 • развитие на ключовите компетенции 
 • усъвършенстване на професионалните умения 
 • подобряване на комуникацията с деца, ученици и родители 
 • повишаване на качеството на обучението 

Тематични курсове, по които можете да се обучавате:

 1. Организация на приобщаваща педагогическа среда
 2. Изработване на професионално портфолио на педагогическия специалист
 3. Как се пише педагогическа статия
 4. Създаване на връзки за ефективно взаимодействие „детска градина – училище – родители – социални партньори”
 5. Артпедагогически подходи за работа в ДГ и в НУ
 6. Подготовка за създаване на електронни уроци 
 7. Работа със системи за електронно обучение 
 8. Онлайн ресурси за създаване на електронно съдържание 
 9. Създаване на презентация - умения за презентиране. 
 10. Облачни технологии в образованието.
 11. Презентационни умения за представяне на учебно съдържание
 12. Moodle - създаване на електронни курсове
 13. Допълнителни приложения за създаване на дигитални електронни материали (HotPotatoes, ExE)
 14. Приложения за създаване на интерактивни тестове (Kahoot, Quizizz, LearningApps)
 15. Запознаване с видовете потребители и техните права, с електронното табло на платформата (Dashboard) и комуникация между потребителите.
 16. Курсове в платформата за електронно обучение. Настройки на курс, управление на блокове, режим на редактиране на курса, администриране на курс.
 17. Ресурси в Moodle. Eтикети, текстове, уеб страници, хипервръзки, книги, работа с файлове и директории.
 18. Учебни дейности. Задания, уроци, речници, тестове, уики-та, бази от данни и други учебни дейности.
 19. Разработка на електронни тестове с програмния продукт Hot Potatoes. Запознаване с модулите JClose, JQuiz, JCross и др. и импортиране на разработените материалие биват качени в платформата за електронно обучение Moodle 3. 
 20. Разработване на SCORM пакети и импортирането им в платформата Moodle.
 21. Разработка на електронни тестове с приложенията Kahoot, Quizizz и Learning Apps. 
 22. Иновативни стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес 
 23. Интерактивното обучение като иновационен подход в образованието 
 24. Интерактивни техники за групова работа 
 25. Проектно-базирано обучение 
 26. Използване на игровия метод при запознаване на учениците от началното училище с природната и социална среда 
 27. Иновативни методи за повишаване на качеството на преподаване чрез използване на информационни и комуникационни технологии
 28. Артпедагогически подходи за работа в ДГ и в НУ
 29. Профилактика на синдрома „професионалното прегаряне“ при педагогическите специалисти 
 30. Действия при бедствия и аварии + първа долекарска помощ 
 31. Стилове на учене при учениците в преподаването. Иновативни подходи
 32. Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни 
 33. Превенция на агресията в училище
 34. Начини за справяне със стреса в сферата на образованието
 35. Професионално ориентиране чрез групови занимания
 36. Мениджмънт на времето. Как да научим учениците да организират времето си
 37. Умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
 38. Презентационни умения на педагогически специалисти
 39. Практикум в помощ на часа на класния ръководител
 40. Мениджмънт на класната стая за креативни хора и ученици (+ вземане на решения)
 41. Емоционална интелигентност и управление на взаимодействието с учениците.
 42. Управление на конфликтите в работата на педагогическия екип.Управление на конфликтите в клас
 43. Здравословни и безопасни условия на труд 
 44. Работилница за екипи. Умения за работа в екип
 45. Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие
 46. Игрова култура и усъвършенстване на индивидуалните способности в 1-4 клас
 47. Партниране между семейство и училище
 48. Лидер на класа. Изработване на учителско портфолио 
 49. IT технологии, програми, мрежи и облачни услуги в образованието 
 50. Предизвикателството – работа с децa със СОП 
 51. Разрешаване на конфликти в класната стая 
 52. Управление на гнева и контрол на агресивното поведение 
 53. Разпознаване и преодоляване на зависимости 
 54. Ненасилствена комуникация в училище 
 55. Агресията – форми и методи на противодействие 
 56. Интеграция на деца със СОП 
 57. Развитие и обучение на деца със синдром на Даун 
 58. Развитие и обучение на деца с аутизъм 
 59. Работа с деца с дислексия 
 60. Работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация 
 61. Работа с деца с обучителни трудности, емоционални и други проблеми в поведението 
 62. Артпедагогика и арт-терапия за ученици със СОП
 63. Подходи и методи за работа в мултикултурна среда 
 64. Методика на обучението по Български език за деца – билингви 
 65. Мултикултурно образование. Работа с родители 
 66. Създаване на индивидуални учебни планове за отпаднали ученици 
 67. Изработване на ученическо портфолио 
 68. Груповата работа в обучението по български език
 69. Интерактивни методи в обучението по български език
 70. Обучението по правопис
 71. Обучението по фонетика, морфология и лексикология
 72. Обучението по синтаксис
 73. Учебната задача в обучението по български език
 74. Четене с разбиране
 75. Новият правописен речник и основни нарушения на правописната норма – за всички учители, директори
 76. Подготовка на ученици от начален етап на обучение за участие в математически състезания
 77. Методически аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище
 78. Изграждане на екипи (Team Building) 
 79. Повишаване на уменията за публично представяне 
 80. Повишаване на комуникативните умения 
 81. Повишаване на емоционалната интелигентност 
 82. Повишаване на уменията за справяне със стреса 
 83. Разрешаване на конфликти 
 84. Интеркултурна комуникативна компетентност 
 85. Невербална комуникация 
 86. Управление на гнева  и агресивното поведение при децата (Тренинг за редуциране на агресията)
 87. Занимателна трудотерапия
 88. Безопасност на газопреносни и петролопреносни системи;
 89. CAD/CAM – системи- Solid Edge  и  NX Unigraphics;
 90. Роботика;
 91. AUTOCAD;
 92. CISCO;
 93. Възобновяеми енергийни източници;
 94. Механика имашинни елементи;
 95. Задвижвания в индустрията;
 96. Компютърни архитектури;
 97. Компютърна диагностика;
 98. Програмируеми контролери;
 99. Оптични комуникации;
 100. Операционни системи;
 101. Технологични процеси при обработка на материали;
 102. Топлотехника;
 103. Хидравлични машини;
 104. Интелектуална собственост;
 105. Безопасност на движението.
 106. Програмиране;
 107. Бази от данни;
 108. Компютърни архитектури;
 109. Прилагане на Матлаб среда;
 110. Уеб програмиране 
 111. Техническа безопасност;
 112. Електробезопасност;
 113. Пожарна безопасност;
 114. Борба с бедствия и аварии

БСУ може да провежда и курсове по тематика, избрана от желаещите.

Времетраене на курсовете за квалификация
Продължителността на курсовете за квалификация е:
А. За краткосрочни и средносрочни курсове
8 академични часа ( 0,5 квалификационен кредит)
16 часа (8 присъствени + 8 дистанционни) – (1 квалификационен кредит)
32 часа (16 присъствени + 16 дистанционни) – (2 квалификационни кредита)
На завършилите успешно квалификационен курс се издават Сертификат и Удостоверение (Приложение 14 към чл.48, ал. 1, т.1, Наредба №12)

Б. За дългосрочни курсове
Обучение за придобиване на професионална квалификация «Учител по …».
Обучението се провежда по учебен план, който включва: педагогическа, психологическа и методическа подготовка в зависимост от темата на професионално-педагогическата специализация.
На завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация..