Магистърска програма „Здравен мениджмънт"

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Мениджър в здравеопазването 
Форма на обучение: Задочна

 

Профил на специалността:

Магистърската програма „Здравен мениджмънт” осигурява овладяването и развитието на приложими знания, умения и способности за разработване, избор и реализиране на стратегии в работата със здравната администрация и здравните единици, за ефективно организиране и оперативно управление на административните структури и дейности, за вземане на навременни и ефективни управленски решения и контрол на изпълнението им.

Завършилите обучението по магистърската програма "Здравен мениджмънт" могат да се реализират като:

  • ръководители в различни области и институции в сферата на здравеопазването и здравния мениджмънт;
  • експерти в различни институции, с предмет на дейност контрол и управление на здравната системи и здравните услуги (Районни здравноосигурителни каси, Районни здравни инспекции и други);
  • експерти и специалисти в сферата на здравеопазването в общинската администрация в нейната специализирана хуманитарна сфера.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности, 3.6. Право и професионални направления от област 7. Здравеопазване и спорт обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с държавен изпит. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

За студентите, преминали квалификационен курс по „Здравен мениджмънт“ в БСУ съгласно Наредба №9/2000 на Министерство на здравеопазването,  обучението е надграждащо и продължава един семестър (петнайсет седмици), вкл. държавен изпит. За завършили квалификационен курс по Здравен  мениджмънт в други университети се изготвя индивидуална програма в зависимост от съдържанието на получената квалификация.

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност “Здравен мениджмънт” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Такса за обучението: 1550 лв. на семестър за едногодишна магистърска програма. Таксата може да бъде платена на две вноски по 800 лв. по време на всеки семестър. Плащането става по банков път.

 

За контакти:

проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

 

Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение

Онлайн кандидатстване