Магистърска програма „Детска и юношеска психология”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Детски психолог 
Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалността „Детска и юношеска психология” предлага задълбочени познания в областта на психологията на развитието в детството и в юношеството в норма и патология, както и познания за постиженията на психологическата наука в областите: мотивация на поведението в подрастващата възраст; индивидуални различия в психическото развитие (надарени деца и деца с аномалии в развитието), взаимоотношения в семейството, училищна психология и психологическо консултиране в училище, психодиагностика на детското развитие.  Завършилите магистърска програма „Детска и юношеска психология” се реализират професионално в: образователната система, в здравни и в болнични заведения, в службите за психологическо консултиране на МТСП, в подразделенията на МВР и МО, в неправителствени организации, в управлението и държавната администрация, в съдебната система, в социални институции и организации.

 

Обучение:
За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 3.2. Психология обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Детска и юношеска психология” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми