Магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Основно звено: Център по хуманитарни науки

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионална квалификация: Детски и начален учител

Форма на обучение: Задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ осигурява овладяване и разширяване на знанията, свързани с основни концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи и направления. Подготовката на студента-магистър е насочена към проблемите, които педагогът решава с подрастващите в условията на подготвителната група/клас и при консултативно-превантивната дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст. Завършилите магистърската програма се реализират професионално в образователната система, като детски и начални учители, експерти и консултанти към МОН, в неправителствени организации, в управлението и държавната администрация и др.

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва със защита на дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска и магистърска степен.

 Учебен план и учебни програми