Магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Основно звено: Център по хуманитарни науки

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионална квалификация: Детски учител и начален учител

Форма на обучение: Задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ осигурява овладяване и разширяване на знанията, свързани с основни концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи и направления. Подготовката на студента-магистър е насочена към проблемите, които педагогът решава с подрастващите в условията на подготвителната група/клас и при консултативно-превантивната дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Завършилите магистърската програма се реализират професионално в образователната система, като детски и начални учители, експерти и консултанти към МОН, в неправителствени организации, в управлението и държавната администрация и др.

 

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“) обучението е 3 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика и др.) обучението включва подготвителен модул от дисциплини, който е съобразен с предварителната им подготовка и е с продължителност до два семестъра.

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, се обучават 5 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

 

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска и магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми