Магистърска програма "Психологично консултиране"

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Психолог консултант
Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по психологично консултиране подготвя специалисти (психолози консултанти), които имат задълбочени знания и практически компетенции за анализаторска, диагностична, прогностична, изследователска и консултативна дейност в областта на психология.

Магистърската програма по „Психологично консултиране” предлага познания в областта на психологичното консултиране на лица в норма и лица със социалнопсихологични проблеми, практически познания за фамилното консултиране, за консултиране на психосоматични проблеми, за консултиране при патология на ранното детско психическо развитие и поведенчески разстройства в детска възраст, за консултиране при подрастващи с поведенчески отклонения, в риск и със зависимости.

Магистърът по „Психологично консултиране” формира компетенции за: прилагане на съвременни психологически методи за оценка и подходи за консултиране; организиране и планиране на психологичното консултиране и психологическото подпомагане на отделни личности и групи; анализиране и обобщаване от научни позиции на данните, получавани от психологическите изследвания; разкриване и оценяване на тенденциите в развитието на човешката личност в норма и патология, и на групата.

В процеса на обучение студентите изграждат организационни умения и чувствителност към социалните обекти (другите хора, общностите и групите).

Завършилите магистърска програма „Психологично консултиране” се реализират професионално в: образователната система, в здравни и в болнични заведения, в службите за психологическо консултиране на МТСП, в подразделенията на МВР и МО, в неправителствени организации, в съдебната система, в социални институции и организации.

 

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 3.2. Психология обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност „Психологично консултиране” е по документи

 

 Учебен план и учебни програми