Магистърска програма „Журналистика и Връзки с обществеността”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по журналистика и връзки с обществеността
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по Журналистика и Връзки с обществеността  надгражда и разширява познанията в областта на корпоративните медии и на бранд журналистиката, на социалните медии и на дигиталната реклама. По време на обучението магистрантите развиват практико-приложни умения в сферата на комуникациите, свързани с поддържане на висока медийна култура; с владеене на манипулативни комуникационни практики; с прилагане на съвременни методи за изследване на масовите комуникации; с лидерски модели и стратегии на социална и емоционална компетентност; с управление на конфликти и кризисен пиар. 

 

Обучение:

За завършилите ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността, Журналистика, Обществени комуникации и социална психология и др.) - 3 семестъра (1,5 година). Завършва със защита на дипломна работа.

За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програма с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:

Приемът в магистърската програма по Журналистика и Връзки с обществеността е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.