Магистърска програма „Банков мениджмънт”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалността „Банков мениджмънт” е фокусирана върху специфичните управленски техники в банковата сфера. Включени са учебни курсове като Транснационални и мултинационални корпорации и банки, Европейска банкова интеграция, Риск мениджмънт в търговската банка, Банкови кризи и антикризисни механизми, Информационна сигурност в банковия сектор и други. Завършилите магистърската програма по специалност „Банков мениджмънт” могат да заемат различни ръководни длъжности в търговските банки и финансово-брокерските къщи, банкови консултанти и експерти, висококвалифицирани специалисти по управление и администрация на търговската банка.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Банков мениджмънт”е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми