Магистърска програма „Финанси”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика 
Форма на обучение: задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:
Студентите в магистърската програма по специалност „Финанси” усвояват знания за спецификата на финансовите и на капиталовите пазари, съвременните финансови инструменти, банковия, финансовия и застрахователния мениджмънт и контролинга. Те придобиват умения по прилагане методите на: управлението на риска, управленската отчетност, прогнозирането, което ги прави способни да вземат рационални управленски решения на микро- и макроикономическо равнище и да бъдат методолози по отношение подготовката на необходимата за решенията информация. Завършилите магистърска степен по специалност „Финанси” могат да имат кариера като: мениджър на инвестиционни, пенсионни, приватизационни фондове и застрахователни дружества, мениджър на търговски, инвестиционни и клирингови банки, ръководител на финансовите отдели на правителствени органи и агенции и на органите за местно самоуправление, финансов мениджър на корпорация, висш данъчен администратор, висш митнически администратор. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “Финанси” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

За контакти:

проф. д-р Мария Нейчева
тел. 0898 614738
marian@bfu.bg

 

 Учебен план и учебни програми