Съвместна магистърска програма „Кръгова икономика“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по Бизнес администрация
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Това е една от първите съвместни магистърски програми, водеща до издаване на тройни дипломи – заедно с Химикотехнологичния и металургичен университет в професионално направление 5.9 Металургия и с Международното висше училище в професионално направление 3.7 Администрация и управление.
Магистърската специалност „Кръгова икономика“ отразява новостите в развитието на съвременните икономики и бизнеса, както и спецификата на икономиката в региона. Студентите придобиват специфични знания и умения в областта на кръговата икономика и устойчивото развитие, включително предприемачество, финансиране и отчетност, правни аспекти, стратегическите инфраструктури и производства, оценка на околната среда и технологиите, рециклирането, оценка и управление на риска, системи за управление и комуникация. Завършилите магистърска степен по специалността „Кръгова икономика“ могат успешно да се реализират като специалисти, консултанти и експерти по проблемите на кръговата икономика и устойчивото развитие; висококвалифицирани специалисти по икономика и управление в местните и държавни управленски структури; специалисти в структурите на частния бизнес, малките и средни предприятия, както и по-големите фирми и корпорации в индустрии, свързани с кръговата икономика; анализатори и научни работници.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.9. Металургия и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с допълнителен модул дисциплини. В специализираните курсове са предвидени въвеждащо концентрирано обучение с гост-лектори, периоди на работа в дигитална среда и последващ кратък семинар за представяне на резултати.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Кръгова икономика“ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми