Магистърска програма „Компютърни системи и технологии”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър-инженер 
Форма на обучение: задочно

 

Профил на специалността:
Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Компютърни системи и технологии” могат да работят като: ръководители на проекти за експлоатация на компютърни системи и комплекси; организатори по внедряването на хардуерно и софтуерно оборудване; компютърни експерти в специализирани фирми, банки, държавни ведомства и др. тъй като тази специалност предлага комплекс от знания и умения в областта на електротехниката, електрониката и специализираната компютърна техника. Завършилите магистърска степен могат да продължат своето обучение в ОКС „доктор” в областта на компютърните науки. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 
За кандидатите, завършили степен „Бакалавър” по специалности от професионалните направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, , 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 5.13. Общо инженерство, както и за завършилите степен „Професионален бакалавър” в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Компютърни системи и технологии” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми