Магистърска програма „Изкуствен интелект”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър информатик
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Завършилите специалност „Изкуствен интелект“ със степен Магистър притежават теоретични знания за съвременните тенденции в изкуствения интелект, както и перспективите за развитие на областта; конкретни практически умения в прилагането на инструментите и технологиите на изкуствения интелект в различни предметни области; специализирани знания за моделиране и реализиране на моделите на изкуствения интелект за изследователски и приложни цели; умения да използва теоретичните и практически знания за създаване на работещи системи, в това число и системи за подкрепа на лица в неравностойно положение; насоченост към решаване на конкретни проблеми, адаптивност към промените и визия за бъдещото развитие; умения за работа в екип.

Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Изкуствен интелект” могат да извършват творческа и приложна дейност в областите на компютърното обучение, системите за управление на знания, оптимизационните технологии, технологиите за търсене, интелигентните системи, моделирането на процеси за вземане на решение и пр. Друга възможна реализация е научно-изследователска и преподавателска работа.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Изкуствен интелект ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми