Магистърска програма „Техническа безопасност и противопожарна техника”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър-инженер 
Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Профил на специалността:

Завършилите магистърска степен на обучение по специалност „Техническа безопасност и противопожарна техника„ могат да се реализират като служители в системата на ГД „ПБЗН“-МВР,  надзорни фирми,  проектански  организации, експерти към съдебната система, прокуратурата, дознанието, следствието, застрахователни компании, а в академичен план: да продължат да се развиват, като участват в научните  изследвания, да се обучават в докторски програми и  да се занимават с преподавателска работа.

Обучение:

За завършили специалности от професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа

Прием:

Приемът в магистърската програма по специалност „Техническа безопасност и противопожарна техника ” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми