Магистърска програма „Администрация и управление на системата на националната сигурност”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: магистър по администрация и управление на системата на националната сигурност 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалност „Администрация и управление на системата на националната сигурност” отговаря на обществената необходимост от подготвени специалисти, компетентни да работят в условия на евроатлантическа интеграция за гарантиране на националната сигурност в условията на кризи, въоръжени конфликти и заплаха от тероризъм, както и в условията на съвременното информационно общество и развитието на комуникационните технологии.  Завършилите ОКС „Магистър” по специалността "Администрация и управление на системата на националната сигурност" могат да работят като ръководни и експертни длъжности в държавната и в  местната администрация, изпълнители, организатори и координатори в различни държавни и неправителствени национални и международни организации, имащи отношение към проблемите на националната сигурност. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионални направления: 3.7. Администрация и управление, 3.6. Право и 3.8. Икономика и 9.1. Национална сигурност обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Администрация и управление на системата на националната сигурност” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен. 

 

 Учебен план и учебни програми