МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Международна дейсност

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Европейската комисия присъди на Бургаския свободен университет Университетската Харта Еразъм за целия период на действие на програма „Еразъм+“, от 2014 до 2020 г. Хартата за висше образование осигурява общите условия за дейностите по европейското и международно сътрудничество, които БСУ може да провежда по програмата.

Програма „Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Повече информация  

 

КАТЕДРА НА ЮНЕСКО “ПРАВА НА ЧОВЕКА И КУЛТУРА НА МИРА”

През 1998 г. е подписано споразумение между ЮНЕСКО и Бургаския свободен университет за изграждане на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в БСУ.Основен приоритет в дейността на катедрата на ЮНЕСКО е утвърждаването на гражданското образование и образованието в областта на правата на човека, толерантността, демокрацията и културата на мира чрез обучение на студенти, квалификация на учители и организиране на международни прояви за участници от Югоизточна Европа, Средиземноморския и Черноморския регион.Ръководител на катедрата е проф. Румен Вълчев, който е и Координатор на европейските катедри на ЮНЕСКО.

Повече информация  

 

ПАРТНЬОРИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

  • Чуждестранни университети
  • Чуждестранни организации
  • Български университети
  • Български организации

Повече информация