ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

 

ЕРАЗЪМ ПОЛИТИКА (ERASMUS POLICY STATEMENT) 2021-2027 на БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Европейската комисия присъди на Бургаския свободен университет Еразъм Харта за висше образование за целия период на действие на програма „Еразъм+“, от 2021 до 2027 г. Еразъм Хартата за висше образование осигурява общите условия за дейностите по европейското и международно сътрудничество, които БСУ може да провежда по програмата. 

Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.

С почти двойно по-голям бюджет от 28,4 млрд. евро, обновената Програма ще бъде още по-достъпна, приобщаваща, дигитална и отговорна към заобикалящата среда от преди, като ще подкрепи Европейската зелена сделка, дигитализацията, Европейското образователно пространство и възстановяването на Европа. Ще бъдат финасирани проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и от всякакъв произход. Чрез „Еразъм+“ ще се подпомага и устойчивостта на системите за образование и обучение в условията на пандемията.

Програма „Еразъм+“ е европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни в областта на висшето образование.

Програма "Еразъм+" включва изпълнението на три основни Ключови дейности:

  • КД1: Образователна мобилност за граждани;
  • КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
  • КД3: Подкрепа за реформиране на политиките.

Еразъм+ КД103 - Мобилност между Програмни държави

В програмата участват държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Северна Македония, Сърбия и Турция (т. нар. Програмни държави).

Международна кредитна мобилност (КА 107) Erasmus+ International Credit Mobility

От 2015-2016 г. се провежда нова дейност по програма „Еразъм+”: Международна кредитна мобилност. Това е образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от и към държави извън ЕС: Азия, Африка, Америка, страните в съседство с ЕС. Така програма Еразъм+” предлага възможности да се разшири географския обхват на обмена извън Европа, в т. нар. Партниращи държави, с цел популяризиране на европейското образование в другите части на света.

 

 

ЕРАЗЪМ ПОЛИТИКА (ERASMUS POLICY STATEMENT) 2014-2020 на БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

Защо ЕРАЗЪМ+ в БСУ?