Международна кредитна мобилност (КА 107)

От 2015-2016 г. се провежда нова дейност по програма „Еразъм+”: Международна кредитна мобилност.

Еразъм+ КД107 - Мобилност между Програмни и Партниращи държави

Обща информация 

Това е образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от и към държави извън ЕС: Азия, Африка, Америка, страните в съседство с ЕС. Така програма Еразъм +” предлага възможности да се разшири географския обхват на обмена извън Европа, в т. нар. Партниращи държави, с цел популяризиране на европейското образование в другите части на света.

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:
– Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
–  Национални Консорциуми за мобилност, състоящи се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.

Участие в дейността могат да вземат:
Студенти и докторанти, записани във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
Студенти и докторанти, записани във висше училище от Партнираща държава;
Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Партнираща държава.

Видове мобилност:
– Студентска мобилност (Student mobility):
– видове мобилност – студентска мобилност с цел обучение и с цел практика
– продължителност на мобилността –  за мобилността с цел обучение: минимум 3 месеца до 12 месеца, за мобилността с цел практика: минимум 2 месеца до 12 месеца;
– възможност за участие във всеки цикъл на образование (бакалавър/магистър/докторант) + наскоро завършили „recent graduates”;
– Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.
– кандидатстване – участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;

Селекцията на участниците се извършва в техния университет.
– финансиране – месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.

Мобилност на персонала (Staff mobility):
– видове мобилност – мобилност на персонала с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
– продължителност на мобилността – от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).
кандидатстване – участникът трябва да е нает  в университет, участващ по Програмата. Селекцията на участниците се извършва в техния университет;
финансиране – дневен грант за издръжка и грант за транспорт.

Кандидатстване
Само висшите училища от Програмните страни могат да кандидатстват самостоятелно или като част от Консорциум с проектно предложение  към съответната Национална агенция.  Националната агенция публикува на сайта си Годишна покана за подаване на предложения.

Ръководство за програма“Еразъм+“

International Credit Moblity Handbook

Договори на БСУ

Бургаският свободен университет има сключени междуинституционални споразумения и осъществява мобилности на студенти и преподаватели със следните университети в Партниращи държави:

  • Технологичен университет Мара(Universiti Teknologi Mara), Shah Alam, Selangor, Malaysia, Шах Алам, Селангор, Малайзия - области на знанието: Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Журналистика и репортерство, Психология
  • Университет УНИМИНУТО(Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO), Богота, Колумбия  - области на знанието: Бизнес и администрация, Журналистика и информация
  • Северозападен институт по Мениджмънт( North-West Institute of Management RANEPA), Санкт Петербург, Русия – области на знанието: Бизнес и администрация, Журналистика и репортерство, Психология
  • Руски държавен аграрен университет – Московска селскостопанска академия на името на К.А. Тимирязев ( Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy), Москва, Русия - Информационни и комуникационни технологии, Инженерни науки
  • Университет на Южна Африка (University of South Africa(UNISA), Претория, Република Южна Африка - Бизнес и администрация, Икономика, Право, Информационни и комуникационни технологии