УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Програма „Еразъм+“ предоставя следните възможности за участие на преподаватели и служители в рамките на КД1:
Образователна мобилност за студенти и персонал в сферата на висшето образование:

  • Мобилност с цел преподаване – тази дейност е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.
  • Мобилност с цел обучение – тази дейност е насочена към преподавателския и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

 

Правила

  • Продължителност на мобилността на персонала - от 2 дни до 2 месеца;
  • Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период);
  • Прeди реализиране на мобилността на персонала изпращащата и посрещащата организация подписват заедно с преподавателите/непреподавателския състав Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

 

Критерии за допустимост

  • Право на участие в преподавателска мобилност имат всички преподаватели от БСУ без оглед на тяхната академична длъжност (щатна или нещатна) и научна степен.

 

Финансова подкрепа (грант)

Мобилности в Програмни държави

Пътни разходи: единична ставка /участник/ дистанция

Пътни разстояния Сума
Между 10 и 99 км: 20 EUR на участник
Между 100 и 499 км: 180 EUR на участник
Между 500 и 1999 км: 275 EUR на участник
Между 2000 и 2999 км: 360 EUR на участник
Между 3000 и 3999 км: 530 EUR на участник
Между 4000 и 7999 км: 820 EUR на участник
8000 км или повече: 1500 EUR на участник

"Разстояние" е дистанцията между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а "сума" – подкрепата за транспортни разходи за отиване и връщане от мястото на провеждане на дейностите.

 

Индивидуална подкрепа: единична ставка /ден/ участник

Приемаща страна Сума в EUR
Дания, Ирландия, Швеция, Великобритания, Норвегия, Люксембург, Исландия, Финландия, Лихтенщайн 180
Холандия, Белгия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Австрия, Испания, Португалия, Малта 160
Латвия, Словакия, бивша Югославска Република Македония, България, Словения, Естония, Хърватска, Чехия, Литва, Турция, Унгария, Румъния, Полша 140

 

Мобилности в Партниращи държави
* Индивидуална подкрепа: единична ставка/ден/ участник

Индивидуална подкрепа: единична ставка /ден/ участник

Мобилност на персонала Сума на ден в EUR
От България към Партнираща държава 180
От Партнираща държава към България 140