УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ

Какво предлага програмата „Еразъм+”?

Програма „Еразъм+“ предоставя на студентите финансова подкрепа и възможност за обучение или практика в чужбина:

 • Студентска мобилност с цел обучение - студентите могат да преминат период на обучение в европейски университет-партньор на БСУ, който притежава Еразъм Харта за висше образование. 
 • Студентска мобилност с цел практика - студентите могат да реализират студентска практика във висше училище или всяка публична или частна организация – партньор на БСУ. Целта е придобиване на специфични практически умения.

 

Кои са университетите-партньори на БСУ?

 • БСУ има сключени договори по програма „Еразъм+” за мобилност на студентите в Програмни и в Партниращи държави.
 • Пълен списък на университетите-партньори по центрове може да видите тук.

 

Кои студенти и докторанти могат да участват?

Право на участие в студентска мобилност имат всички действащи студенти от редовно и задочно обучение в БСУ, които са:

 • записани са за обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”;
 • имат успешно завършен първи курс и са записани поне за втората година от следването си (за студентска мобилност с цел обучение). За мобилност с цел практика това условие не се прилага.

 

Каква е продължителността на студентската мобилност?

 • Продължителността на студентската мобилност с цел обучение може да е от 3 до 12 месеца.
 • Студентската мобилност с цел практика е с продължителност от 2 до 12 месеца.
 • Възможна е комбинация от обучение и практика като продължителността е от 3 до 12 месеца.

 

Колко пъти може да се участва в програмата за мобилност? 

 • Участието в студентска мобилност може да бъде многократно и във всеки цикъл на обучение  - бакалавърски, магистърски или докторски.
 • Общата продължителност на мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.
 • Предходно участие в мобилност по секторна програма Еразъм на програмата „Учене през целия живот“ се счита към общия брой месеци.
 • За програми, завършващи с една образователна степен (Право, Архитектура) – мобилността може да е до 24 месеца.

 

Признава ли се периодът на обучение и по каква програма се обучават студентите в приемащия университет?

 • Преди началото на студентска мобилност, изпращащата и приемащата организация подписват заедно със студента Споразумение за обучение (Learning Agreement), в което се договарят и отразяват всички предмети, които студентът ще изучава в приемащия университет.
 • Студентите получават пълно академично признаване на тяхното обучение в университета-партньор.
 • Признаването се осъществява на базата на получени оценки и кредити, отразени в академична справка (Transcript of Records), която приемащият университет издава в края на обучението.

 

Какви са условията за участие на „наскоро завършили студенти“ (recently graduated students)? 

 • „Наскоро завършили студенти“ (recently graduated students) могат да участват само в мобилност с цел практика;
 • Могат да участват след селекция, която се прави в университета в последната година на обучението;
 • Практиката може да се осъществи до 1 година след дипломирането;
 • Продължителността на практиката е част от максимума 12 месеца за всяка степен на образование;
 • Участието на „наскоро завършили студенти“ в програма “Еразъм+” не подлежи на академично признаване.

 

Каква е финансовата подкрепа (грант)?

 • Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. 
 • Еразъм грантът зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността, като се отпуска съгласно 3 групи държави-участнички в програмата (с нисък, среден и висок стандарт на живот).
 • Еразъм грантът е фиксиран грант спрямо групата от държави и не може да бъде увеличаван или намаляван. Грантът не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и не финансира пътните разходи. 
 • Отпуска се допълнително финансиране за участници със специални потребности (до 100% от легитимните разходи).
 • Преди началото на студентската мобилност, БСУ подписва със студента индивидуален договор за отпускане на финансова подкрепа.

Мобилности в Програмни държави

Група Приемаща страна Студентска мобилност с цел обучение – сума на месец в EUR Студентска мобилност с цел практика – сума на месец в EUR
Група 1
Програмни страни с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

520 720
Група 2
Програмни страни със среден стандарт на живот
Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия 520 720
Група 3
Програмни страни с нисък стандарт на живот

България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия

470 670

Мобилности в Партниращи държави

 

 • Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците под формата на единични ставки, които се изчисляват на базата на калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия.

Пътни разходи: единична ставка/участник/дистанция

Пътни разстояния   Сума
Между 10 и 99 KM:  20 EUR на участник
Между 100 и 499 KM:  180 EUR на участник
Между 500 и 1999 KM: 275 EUR на участник
Между 2000 и 2999 KM: 360 EUR на участник
Между 3000 и 3999 KM:  530 EUR на участник
Между 4000 и 7999 KM:  820 EUR на участник
8000 KM или повече: 1500 EUR на участник


NB: "Разстояние" е дистанцията между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а "сума" – подкрепата за транспортни разходи за отиване и връщане от мястото на провеждане на дейностите.

 • Индивидуална подкрепа – отпуска се под формата на единични ставки на месец за издръжка на участниците в мобилността, изчислява се на база продължителност на престоя.

*Индивидуална подкрепа: единична ставка/месец/ участник

Индивидуална подкрепа: единична ставка/ден/участник

Студентска мобилност с цел обучение Сума на месец в EUR
От България към Партнираща държава   700
От Партнираща държава към България  800

 

Заплащат ли се такси?

 

 • Студентите не заплащат такси за обучение, регистрация, изпити, ползване на библиотеки и лаборатории в приемащия университет;
 • Студентите трябва да са записани и платили семестриална такса в БСУ, като продължават да получават университетската си стипендия, ако са класирани за такава.

 

Как да кандидатствам?

 • Университетът обявява селекционна процедура в началото на всяка учебна година.
 • Студентите попълват формуляр за кандидатстване, който се по подава в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ в обявените срокове.

 

На какво ниво трябва да владея чужд език, за да участвам в програмата за мобилност?

 • Студентите трябва да владеят необходимото минимално ниво на езика, на който ще се извършва обучението или практиката в приемащата институция.
 • След като бъдат селектирани за участие в мобилността, студентите преминават online оценка на езиковите компетенции, която е задължителна за всички мобилности, провеждащи се на английски, испански, италиански, немски, френски и нидерландски. Оценка се извършва както преди мобилността, така и след нея. 
 • Online оценката на езиковите компетенции се извършва след подбора на кандидатите, т.е. резултатите от оценяването не са критерий за селекция.
 • Ако студентите не владеят езика, на който ще се обучават или извършват практиката, на съответното ниво, записано в Споразумението за обучение, ще могат да се възползват от безплатни online курсове, които Европейската Комисия ще стартира в своята online платформа за езикова подкрепа.


За контакти
Гергана Кирова
Администратор „Еразъм офис”
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg