Студии

Име Заглавие Година Издателство
доц. Мария Стоянова Алексиева Проекции на обучението, ориентирано към интерактивност 2013 Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"
проф. Милен Иванов Балтов Improving Managerial Capabilities of Expatriates in Bulgaria 2013 Международно висше бизнес училище
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество". 2013 Проект BG EIF 2011/01-04.04 - съучастие
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова Счетоводно-информационно осигуряване управлението на депозитните и кредитните операции в търговските банки-автореферат 2013 Свищов
доц. Сава Христов Димов Димов, С., СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЮДЖЕТИРАНЕТО НА БЪДЕЩИ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ (ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ И ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ). 2013 ГОДИШНИК БСУ
доц. Сава Христов Димов Димов, С., НОВАТА ПАРАДИГМА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЗА ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ТЪРГУВАНИТЕ АКТИВИ. 2013 ГОДИШНИК БСУ
гл.ас. Юлия Трифонова Йоргова Йоргова Ю., Операционен прочит на Базисния модел на комплексно административно обслужване 2013 сп. "Бизнес посоки" , БСУ
проф. Николай Стоянов Колев ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, стр. 7-25 2013 одишник на БСУ
доц. Татяна - Коцева Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път /в съавторство/ 2013 Социологически проблеми кн.1-2 с.91-117
доц. Татяна - Коцева Демографската криза във фокуса на националистичните идеи 2013 Пространства между социологията и социалната психология. София: Аскони-Издат
доц. Галина Георгиева Куртева Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите (ГТД) и възприемането им от българското общество - Ръководство на потребителя 2013 Кадко ООД Варна
доц. Мария Кънева Нейкова Децентрализацията на общините към кметствата - скъсяване дистанцията между гражданите и властта 2013 Юридически сборник, т. 20
доц. Мария Иванова Нейчева Does Higher Level of Education of the Labor Force Cause Growth: Evidence from Bulgaria? 2013 Springer, Economic change and restructuring, vol. 46, issue 3, p.321-39.
гл.ас. Ваня Христова Стаматова Възникване и развитие на компетентността на ЕО и ЕС в областта на имиграцията. 2013 Годишник БСУ
доц. Румен Тодоров Бостанджиев глава: "Сексологичното консултиране в психиатричната практика" 2012 Издателство на ВМИ - Пловдив
доц. Румен Тодоров Бостанджиев глава: Еректилната дисфункция - развитието на една парадигма" - в "Профилактика, диагностика, терапия - актуарни проблеми" 2012 издателство на ВМИ - София
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Социална интеграция и професионална релизация на хората с увреждания - ресурси и дефицити на подкрепящата среда 2012 Сп.Съвременна хуманитаристика, бр.4,2012
гл.ас. Павлина Петкова Димитрова СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ - СЪЩЕСТВЕНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 2012 Годишник на БСУ
гл.ас. Славка Димова Димитрова За необходимостта от реформа на понятието "длъжностно лице" 2012 БСУ
доц. Сава Христов Димов Димов, С. Правни аспекти за тълкуване на финансово производните инструменти. Годишник БСУ 2012, стр. 17. 2012 Издателство „БСУ"
гл.ас. Янислав Панайотов Желев State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria 2012 Списание "Бизнес посоки"
гл.ас. Янислав Панайотов Желев State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria 2012 списание"Бизнес посоки", ЦИУН, БСУ
доц. Галина Георгиева Куртева State of the art and evaluation of the welness and spa management in Bulgaria 2012 сп. Бизнес посоки, бр.2 2012г.
проф. Андон Димитров Лазаров Chapter 2: ISAR Signal Formation and Image Reconstruction as Complex Spatial Transforms book: Digital Image Processing, Edited by Stefan G. Stanciu 2012 Intech open access publisher, Croatia
доц. Пепа Иванова Митева Управление на стреса в работната среда 2012 PААБЕ България, актуализация № 5
доц. Мария Христова Монова-Желева State of the art and evaluation of the wellness and spa management in Bulgaria 2012 списание "Бизнес посоки", бр.2, ЦИУН, БСУ
доц. Мария Христова Монова-Желева State of the art and evaluation of the wellness and spa managementin Bulgaria 2012 Списание"Бизнес посоки"
гл.ас. Гергана Василева Николова Автореферат на тема Теоретични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика 2012  
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Удовлетворение на персонала и склонност към текучество (на примера на "СКФ Берингс България"ЕАД) 2012 сп. Бизнес посоки, БСУ
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Текучеството на персонала като организационен феномен 2012 Годишник БСУ
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Управление на човешките ресурси в "СКФ Берингс България "ЕАД 2012 годишник на С.А. "Д.А.Ценов"
гл.ас. Анна Свободенова Чолакова Исторически и сравнителен преглед на уредбата на припознаването - в Римското право, в Германския граждански законник и в СК на Руската федерация 2012 Юридически сборник-БСУ
доц. Никола Иванов Аврейски Странният военновременен съюз: Европейската политика на САЩ по време на Втората световна война 2011 Модерният историк. Т. 2. В. Търново, с. 243-268
доц. Мария Стоянова Алексиева Интерес и отношение на читателските публики към вестниците в България 2011 ЕКС - ПРЕС, Габрово
проф. Милен Иванов Балтов "Технологични предизвикателства и иновации - източник на конкурентно предимство", Балтов, Милен и Лалка Борисова 2011 "Научни трудове" на МВБУ, Ботевград
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Препоръки за диагноза и лечение на еректилната дисфункция 2011 Наука Кардиология, 4, 2011
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Как да подпомогнем сексуалното и личностнтото развитие на децата със СОП 2011 издание на ООН (под печат)
доц. Веселина Живкова Ватева "Мнение на читателската аудитория за специфичните характеристики в езика на вестниците" В: "Читателски рефлексии на вестникарския език" 2011 Габрово, изд. ЕКС -ПРЕС
проф. Румен Илиев Вълчев Development Education Guidelines /Образование за развитие - основни насоки/ 2011 Център Отворено Образование
доц. Денчо Георгиев Георгиев Механизмът за уреждане на спорове в Световната търговска оргенизация. - в: Съвременното международно правораздаване, том І "Международен арбитраж и международни съдебни институции", с.215-234 2011 Институт по международно право, Институт по европейско право, София
доц. Денчо Георгиев Георгиев The World Trade Organization and international economic integration: legal aspects - in: M.Jovanovic (ed.) International Handbook on the Economics of Integration, vol.I, 136-149 2011 Edward Elgar, Cheltenham
гл.ас. Кръстю Георгиев Георгиев Имунитет на държавния глава 2011 БСУ, сп. Юридически сборник, т.18, стр. 98-110
доц. Сава Христов Димов Димов, С. О статусе золото. Гипотезы и прогнозы о ценнах драгоценных металлов. Белорусский Экономический Журнал. 2011, №3, с.86-97 2011 Белорусский Экономический журнал. Минск, Белоруссия.
проф. Александър Драгиев Драгиев Доказване и доказателствени средства в съдебния процес в Международния съд на ООН 2011 Сп. Юридически свят, бр. 1
проф. Николай Стоянов Колев Опит в проектирането на системи за калкулиране на издръжката на дейности (ABCosting). Годишник на БСУ, Т. , 2011. ISSN: 1311-221X 2011 БСУ
доц. Татяна - Коцева Напускане на родителския дом. Глава 5 /с.137-157/ 2011 Населението на България в началото на 21 век: състояние и тенденции. Акад. Изд. "Проф. М.Дринов"
доц. Татяна - Коцева Демографският проблем във фокуса на публичните дискурси в началото на 21 век. 2011 сп. Социологически проблеми, кн.3-4
доц. Татяна - Коцева Репродуктивно поведение: преходите към първо, второ и трето раждане в България. Глава 3 /с.81-114/ 2011 Населението на България в началото на 21 век: състояние и тенденции. Акад. Изд. "Проф. М. Дринов"
доц. Галина Георгиева Куртева Предимства и проблеми при използването на RP системи в процеса на планиране 2011 Флат Бургас
гл.ас. Деян Желев Лазаров ЕМ или DA или EM и DA 2011 сп. Бизнес посоки
доц. Мариана Георгиева Лазарова Етнически и религиозни рефлексии на читателските аудитории, степен на грамотност и доверие при отразяване на етнически проблеми, в книгата "Читателски рефлексии на вестникарския език". 2011 БСУ
проф. Калина Грозева Лукова "Читателски рефлексии на вестникарския език", гл.2, раздел 2 , 33-56 2011 БСУ
ас. Христо Павлов Павлов Нови аспекти при дефиниране на понятието, съдържанието и видовете следствени версии 2011 Годишник на БСУ, Бургас
доц. Камен Димитров Сейменлийски Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята 2011 ISBN 978-954-760-245-8, "Колор Принт", АД, Варна
проф. Галя Михайлова Христозова Компютърна грамотност, работа с интернет и чуждоезикова компетентност като фактори за информираност 2011 "Читателски рефлексии на вестникарския език"
проф. Галя Михайлова Христозова Анализ на резултатите от анкетата в социолингвистичен и етнопсихолингвистичен аспект 2011 "Читателски рефлексии на вестникарския език"
доц. Никола Иванов Аврейски По пътя към дистанцираното сътрудничество: Европейската политика на САЩ 2010 Международни отношения, кн. 1-2, с. 137-170
доц. Никола Иванов Аврейски Глобализацията, миграционните потоци и интеграцията на малцинствените общности в Обединена Европа 2010 България и Европа през съвременната епоха.В.Търново, с.
доц. Мария Стоянова Алексиева Използване потенциала на ПО за промяна на политиките, практиките и културата в СИДЛРГ 2010 Годишник на БСУ
проф. Лина Георгиева Анастасова Надхвърляне на очакванията на клиента при услуга: възможност или необходимост за постигане на лоялност 2010 БСУ, годишник
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Сексуални разстройства и разства в половата идентичност", гл. 13 в "Психиатрия за студенти по медицина и специализиращи психиатри" под ред. на проф. В.Миланова 2010 Сиела
проф. Александър Драгиев Драгиев Встъпване в дело пред Международния съд на ООН 2010 сп. Юридически свят, бр. 1
гл.ас. Даниела Любомирова Зарева Bulgaria 2010 FEDMA - Legal Fact Pack - Data Protection & Marketing - Legislation in Europe and the United States
гл.ас. Мила Иванова Иванова Правата на пострадалия в производството по обжалване на постановлението за прекратяване 2010 Годишник на БСУ
доц. Татяна - Коцева Разнообразие и европейска публична сфера. Случаят България. 2010 http://www.eurosphere.uib.no; EUROSPHERE Country Reports
гл.ас. Деян Желев Лазаров Липсващи стойности при Наблюдението на работната сила - 2007 г. в България 2010 Годишник БСУ 2010
гл.ас. Мария - Манева "Риалити предаването "Биг Брадър" и аудиторията" 2010 БСУ
доц. Георги Иванов Маринов Неоразвитие наглобалния свят-утопия или алтернатива 2010 Международни отношения, кн.6
доц. Гинка Иванова Милчева Предимства и проблеми при изплването на ERP системи в процеса на планиране 2010 Флат бургас
гл.ас. Красимира Христова Минева Медиатекстът като обект на психологически анализ 2010 БСУ
доц. Пепа Иванова Митева ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ 2010 БСУ
доц. Гергана Начева Начева Елитният печат в огледалото на текста. Диалогичност и психологически внушения. 2010 БСУ
доц. Мария Иванова Нейчева Does Public Expenditure on Education Matter for Growth in Europe?: A comparison between Old Member States and Post-communist Economies 2010 Post-communist economies, vol. 22, issue 2
гл.ас. Диана Младенова Съботинова "Икономически теории за населението" 2010 Годишник на БСУ
доц. Никола Иванов Аврейски Корените на американско-европейското (не)разбирателство 2009 Международни отношения, кн. 2, с. 29-48
доц. Никола Иванов Аврейски Различните визии за Европа 2009 Геополитика & геостратегия, кн. 3, с. 52-75
доц. Никола Иванов Аврейски Субрегионалната Организация за черноморско икономическо сътрудничество 2009 Европа между средновековието и съвременността.В.Търново, с.
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Психосоциални аспекти на хипогонадизма 2009 сп. "Съвременна медицина"
проф. Румен Илиев Вълчев Състояние и развитие на глобалното образование в България 2009 център "Отворено образование"
проф. Момяна Мартинова Гунева Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори 2009 Бургас, изд. Бряг
гл.ас. Славка Димова Димитрова Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори 2009 изд. Бряг
проф. Александър Драгиев Драгиев Регионално международно правосъдие 2009 Сб. "Регионални международни органи" - СУ "Св. Кл. Охридски"
проф. Александър Драгиев Драгиев "Регионално международно правосъдие" - раздел в сб. "Регионални международни органи" 2009 СУ "Св. Кл. Охридски"
проф. Николай Стоянов Колев Обстойно за предметната област на управленската отчетност. 2009 БСУ
доц. Галина Георгиева Куртева "Развитие на информационното общество в България и Европейска инициатива "i2010" 2009 БСУ,Годишник
гл.ас. Мария - Манева "Реален ли е успехът в риалити шоуто "Биг брадър" 2009  
доц. Георги Иванов Маринов Проблеми на Европейския съюз 2009 Геополитика, кн. 1
доц. Мария Иванова Нейчева Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа. 2009 Годишник на БСУ
доц. Мария Иванова Нейчева Determinants of non-linear effects of fiscal policy: the case of Bulgaria. 2009 European Journal of Business and Economics, vol.4
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Проблеми при формирането на проектни екипи в условията на матрична структура (на примера на "Лукойл Нефтохим Бургас АД") 2009 списание "Бизнес посоки", бр.1, 2009г.
проф. Силви Василев Чернев Допустимост на касационното обжалване по новия граждански процесуален кодекс на Р България (58стр.) сборник в памет на проф. Ж. Сталев 2009 Сиела
доц. Никола Иванов Аврейски The Organization for Blask Sea Economic Cooperation - from Scepticism to Hope 2008 Etudes Balkaniques, № 2, р. 3-53
доц. Никола Иванов Аврейски Балканският геополитически възел и великите сили 2008 Геополитика & геостратегия, кн. 1, с. 28-65
доц. Никола Иванов Аврейски Съзряване на европеизма (от началото на Първата до края на Втората световна война) 2008 Исторически преглед, кн. 1-2, с. 124-159
проф. Милен Иванов Балтов Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност - регионална перспектива 2008 сп. „Икономически изследвания", кн. 3, ИИ на БАН
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Психогенни елементи в развитието на еректилната дисфункция 2008 изд. "Хавитис", Профилактика, диагностика, терапия", стр. 270 - 275
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Методи на изследване на електилната дисфункция 2008 изд. "Хавитас", стр. 275 - 281
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Еректилна дисфункция и сърдечно-съдов риск 2008 изд. "Хавитис"
проф. Александър Драгиев Драгиев "Универсално международно правосъдие" - раздел в сб. "Универсални международни органи" 2008 СУ "Св. Кл. Охридски"
гл.ас. Даниела Любомирова Зарева Bulgaria 2008 Data Protection Laws of the World (Sweet & Maxell)
доц. Татяна - Коцева Тормоз и насилие в училище (Глава 3, с.30-36); Употреба на алкохол, цигари и канабис (Глава 11, с.87-97); Сексуално здраве (Глава 12, с.98.102) 2008 Поведение и здраве при деца в училищна възраст. София: РА Очи
доц. Георги Иванов Маринов Проблеми на Европейския съюз 2008 Геополитика, кн. 3,4,5,6
проф. Галя Михайлова Христозова Формиране на лингвистичното понятие наречие в обучението по български език в началното училище 2008 "Годишник на БСУ", т.XVIII, Б.
доц. Никола Иванов Аврейски Балканите - традиционно поле на световни съперничества 2007 Историкии, т. 2, Шумен, с. 627-659
доц. Никола Иванов Аврейски Движение на идеите в европеизма (От Великата френска революция до Първата световна война) 2007 Исторически преглед, кн. 5-6, с. 85-118
доц. Никола Иванов Аврейски La lutte pour les Balkans - l etape consecutive 2007 Bulgarian Historical Review, N 3-4, pp. 3-37
доц. Никола Иванов Аврейски Неправителствените организации в България в условията на тоталитарната държава и на транзитното общество 2007 Юридически сборник, т. ХV, с. 88-128
доц. Никола Иванов Аврейски Западноевропейският съюз - индикатор за състоянието на трансатлантическите отношения 2007 Международни отношения, кн. 4, с. 5-34
доц. Мария Стоянова Алексиева Проучване на опита на училища, работещи в мултиетническа среда в областта на мултикултурното образование 2007 "ИРИТА", Казанлък
доц. Мария Стоянова Алексиева Емперико-аналитично изследване на опита на общинските администрации в областта на интеграцията на ромската етническа общност и на мултикултурното образование 2007  
доц. Румен Тодоров Бостанджиев Сексуално здраве 2007 Bayer Health Care
доц. Сава Христов Димов Практически ситуации при използването на някои електронни валутни платформи за трансформация на суми от български лев към евро 2007 Годишник на БСУ, 2007
доц. Мариана Георгиева Лазарова Езиков анализ на политически текстови изборни технологии. Видове политически речеви стратегии 2007 Годишник на БСУ
доц. Никола Иванов Аврейски Балканската политика на Република България 2006 Международни отношения, кн. 1, с. 55-96
доц. Никола Иванов Аврейски Изворите на европеизма: възникване на европейската идея и нейното развитие до Великата френска революция. 2006 Исторически преглед, кн. 3-4, с. 132-181
доц. Веселина Живкова Ватева Стилистична стратегия на текста 2006 сборник "Стратегии на текста"
доц. Тодор Кирилов Георгиев Комуникационни стратегии на местната преса 2006  
проф. Момяна Мартинова Гунева Реформата в наказателното право и принципите на наказателната политика 2006 Министрество на правосъдието
доц. Ицка Михайлова Дерижан Идеен проект за обучение на кадри в туризма за работа с хора с увреждания 2006 БСУ - годишник
проф. Александър Драгиев Драгиев Съвещателни мнения на Международния съд на ООН 2006 предадена в годишника на БСУ за 2006 г.
доц. Мариана Георгиева Лазарова Реторическа стратегия 2006 Стратегии на текста. Сборник, Бургас
проф. Калина Грозева Лукова Интерпретативна стратегия на литературно-оценъчни текстове върху творчеството на Г. П.Стаматов 2006 БСУ
гл.ас. Мария - Манева "Биг брадър" - явление на традиционното, модерно или постмодерно общество" 2006 СУ "Св. Климент Охридски"
доц. Мария Христова Монова-Желева Didactic model definition. Methodology for Intelligent Agents applications. 2006 PARMENIDE
доц. Мария Христова Монова-Желева Technological model definition. 2006 PARMENIDE
доц. Гергана Начева Начева За някои металитературни стратегии в творчеството но Ч. Мутафов 2006 Сборник по научен проект
проф. Силви Василев Чернев Aлманах по арбитраж (Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe) 2006 JurisNet, LLC, 71 New Street, Huntington, New York
доц. Никола Иванов Аврейски Българските неправителствени организации - възникване и установяване на традициите 2005 Юридически сборник, т. ХІV, с. 151-175
доц. Мария Стоянова Алексиева Предизвикателства, очаквания и теоритико-приложна компетентност в професията на началния учител 2005 Годишник на БСУ, т.13
проф. Милен Иванов Балтов Растежът на малките и средни прдприятия и проблемите на заетостта 2005 Годишник, Том ХІІ, БСУ, гр. Бургас
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Агресия и асертивно поведение при 11 - 15 годишни ученици 2005 Годишник на БСУ, т. XIII
проф. Румен Илиев Вълчев Интерактивни методи и междукултурно образование 2005 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев On education and upbringing of our childer 2005 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Interactive methods and intercultural education 2005 център"Отворено образование"
проф. Галя Михайлова Христозова Класификация на задачите по български език 2005 сп. "Бълг.език и литература" № 4
доц. Мария Стоянова Алексиева Диагностициране на агресивно поведение в начален етап на обучение (10-11 г) 2004 Годишник на БСУ, т. 11
проф. Румен Илиев Вълчев За образованието и възпитанието на нашето дете 2004 център"Отворено образование"
доц. Сава Христов Димов Перспективы интэрактивного обучения специалистов, финансово-банкового профиля 2004 Журнал "Финансовая академия"
гл.ас. Георги Стефков Иванов "Електронните платежни механизми - значение и роля за световната финансова система" 2004 Economy 2004, Наука Инвест ЕООД, ISBN:9549368068
гл.ас. Мила Иванова Иванова Пострадалите от престъпление и минималните стандарти на европейската общност 2004 сп. "Юридически свят" бр. 2
доц. Пепа Иванова Митева Oсновни парадигми в социалната работа 2004 под печ.или в www.assa-m.com
доц. Рашко Христов Рашков Политическата система на обществата в преход 2004 Юридически сборник т.13
проф. Лина Георгиева Анастасова Building loyalty through relationship marketing in tourism and services- theory and practice 2003 Yearbook, University of nish, Serbia
доц. Денчо Георгиев Георгиев The Decision-Making Process in the World Trade Organization, in: Essays on the Future of the WTO: Finding a New Balance, 25-46 2003 Cameron May
доц. Денчо Георгиев Георгиев Вземането на решения в Световната търговска организация. - Трудове по международно право, том VІ, С., 2003 г., с.93-116 2003 Българска асоциация по международно право
проф. Александър Драгиев Драгиев Организация, характеристика и производство на Европейския съд за права та човека 2003 Межд. и европейско право за ма
проф. Александър Драгиев Драгиев Индивидуални мнения на съдиите в международния съд на ООН 2003 Трудове по меж. право т.6
доц. Мариана Георгиева Лазарова Морфо-синтактични особености на СБЕ като национален, балкански и славянски 2003 ВолГу, сер.
проф. Румен Илиев Вълчев Неизвървеният път към демокрацията в гражданското общество 2002 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Решаване на конфликти за нестопански организации 2002 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование за неправителствени организации 2002 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Водене на работни срещи и фасилитиране 2002 център"Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Гражданско образование за нестопански организации 2002 център "Отворено образование"
доц. Валентин Любенов Георгиев Учението на В. Ганев 2002 сп. "Юридически свят"
доц. Сава Христов Димов Перспективи за интерактивно обучение на специалисти с финансово-банков профил 2002 Годишник на БСУ
доц. Сава Христов Димов Нови тенденции и Web-сайтове за търговия с опции на извънборсовия пазар 2002 ИКОНОМИКА' 2002
доц. Мариана Георгиева Лазарова Фонетико-морфологична характеристика на глаголи ог чужд произход в СБЕ 2002 Годишник на БСУ, т. VІІ
доц. Валентин Любенов Георгиев Характер на наказателните правоотношения 2001 сборник
доц. Ицка Михайлова Дерижан Активизиране на психическата устойчивост на ученици I-III кл. чрез оптимизиране на физическата им дееспособност 2001 ЮЗУ "Н. Рилски", Благоеврад
доц. Сава Христов Димов Възможности за откриване на потребителски сметки при търговия с фин.деривативи, посредством прокерска компания 2001 Годишник на БСУ
доц. Сава Христов Димов Част I: Интернет търговия с инстр. "Firstrade Securities". Част II: On-line търговия с акции и опции 2001 Интернет-среда за технологии
доц. Сава Христов Димов Част I: Директно ре-инвестиране...Част II: Търгуване чрез "on-line" брокер 2001 УНИТЕХ' 01, Том III
проф. Александър Драгиев Драгиев Прилагане на общите принципи на правото и съдебните решения в производството пред Межд. съд на ООН 2001 Трудове по межд. право т. 5
доц. Мариана Георгиева Лазарова Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ 2001 Годишник на БСУ, т. VІ
доц. Рашко Христов Рашков Трансформационна теория и трансформационна практика в кн." Историкът- гражданин и учен" 2001 София СУ "Св.Кл. Охридски"
доц. Валентин Любенов Георгиев Континентална правна култура 2000 БСУ
проф. Момяна Мартинова Гунева Може ли да бъде ефективна съдебната система 2000 Бюлетин на асоц. на прокурорит
доц. Евелина Димитрова Динева Математическите съждения и техните доказателства в началните класове 2000 сб."Мат.инов. в об.по матем" Б
доц. Мариана Георгиева Лазарова Динамика на формоизменението в съвременния етап от развитието на българския език, ч. ІІ 2000 Годишник на БСУ, т. ІV
доц. Валентин Любенов Георгиев Понятията в общото право на Великобритания и САЩ 1999 сборник
доц. Денчо Георгиев Георгиев The Collapse of Totalitarian Regimes in Eastern Europe and the International Rule of Law. - in: The Rule of Law after Communism. Problems and Prospects in East-Central Europe, 1999, pp.329-344 1999 Dartmouth, Ashgate
доц. Сава Христов Димов Трейдинг и опционен хеджинг 1999 Годишник на БСУ
проф. Галя Михайлова Христозова Състояние на обучението по български език в началните класове- минало и настояще 1999 Сп."Педагогика", кн.1
доц. Евелина Димитрова Динева Методически насоки на груповата уч.работа по математика в началните класове 1998 сб."Теория и пр. на гр.об.", Б
проф. Галя Михайлова Христозова Методика и организация на уч.дейност по бълг.език в началните класове 1998 Сб."Теория и практ. на гр.об.Б
проф. Галя Михайлова Христозова Осн.положения на групово-съревн. организация на образов. процес 1998 Сб.Груп.орг.на обр.пр.,НИО-МОН
проф. Галя Михайлова Христозова Групово-съревн.организация на уч.-възп.процес в нач.класове- бълг.език и четене 1998 Сб.Груп.орг.на обр.пр.,НИО-МОН
доц. Денчо Георгиев Георгиев Световната търговска организация и членството на България в нея 1996 "Български бизнес", бр. 46, 22-29.11.1996 г., приложение N 9
проф. Николай Стоянов Колев П о н я к о и а с п е к т и на финансово-разплащателните схеми при приватизационните сделки. 1996 СА "Д. А. Ценов"
проф. Костадин Кирилов Бобев Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система, (в съавторство), С. 1995  
доц. Светла Маргаритова Маргаритова Подходи и модели за работа с безнадзорните деца (резултати от емпирично изследване) С. 1995  
доц. Светла Маргаритова Маргаритова Умишлените убийства в България в периода 1991-1992 г.: резултати от криминологическо изследване / в съавт./ - С 1994  
доц. Денчо Георгиев Георгиев Проблеми на асоциирането на България към Европейската общност. - Проблеми на отношенията на България с Европейската общност. Сборник. Част 1. ЦЕИ, С. 1993 г. с.5-19 1993 Център за европейски изследвания
проф. Силви Василев Чернев Регистрация на фирми, 1990 София
проф. Силви Василев Чернев За характера на погасителната давност 1989 сп. Бюлетин на съюза на юристи
проф. Момяна Мартинова Гунева Strafrechtsentwicklung in Europa. Band I. Landesberichte 1984 - 1986, 79 - 105 1988 Hrsg. Albin Eser, Barbara Huber. Freiburg i. Br.
проф. Силви Василев Чернев За квалификацията на давностните и преклузивните срокове 1987 сп. Правна мисъл бр. 1 съавт.
проф. Силви Василев Чернев Приемство в изпълнителен лист, издаден въз основа на съдебно решение в хипотезите на чл.326, ал.1 от 1987 сп. Социалистическо право бр.4
проф. Силви Василев Чернев Проявление на изпълнителната сила на съдебните решения във времето 1986 годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, т. 79, кн. 1, 1986 г.
проф. Костадин Кирилов Бобев Съдебна балистика, (в съавторство), С. 1985  
проф. Костадин Кирилов Бобев Основни компоненти на самоделни взривни устройства и оглед на местопроизшествията при взривявания с тях, С. 1985 ВИ "Г. Димитров"
проф. Костадин Кирилов Бобев Някои особености при извличане на дактилоскопни формули по десетопръстната класификационна система, С. 1973 НИКК - ДНМ