Електронно списание „Компютърни науки и комуникации”

Електронното списание "Компютърни науки и комуникации" на Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет е научно издание в сферата на информационните и комуникационните технологии. Списанието е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН (Всерусийски институт за научна и техническа информация на Руската академия на науките) и в препоръчителната база за реферирани издания на Национален център за информация и документация (НАЦИД).  В обхвата на списанието попадат и свързани с основното направление области, като:

 • компютърни и комуникационни мрежи;
 • микропроцесорна техника и схемотехника;
 • програмируеми логически схеми и контролери; 
 • сигурност в компютърната техника и комуникациите;
 • надеждност на комуникационни и компютърни системи; 
 • моделиране на системи и процеси;
 • компютърни симулации;
 • програмиране;
 • електронна схемотехника;
 • електроника;
 • възобновяеми източници на енергия;
 • проектиране на елементи, изделия и системи;
 • оптична и конвенционална кабелна техника;
 • оптични комуникации;
 • редиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации;
 • мобилни комуникации и др. 

За контакти
проф.д-р Ангел Тошков
Главен редактор
тел.: +359 56 900 591
БСУ, стая Б-1
angel@bfu.bg

Официален сайт на електронното списание "Компютърни науки и комуникации"