Издания от конференции

Изданията от конференции са сборници от доклади на преподаватели и докторанти, които са участвали в конференциите, организирани от БСУ. Те се издават преди/ след провеждане на конференцията, съгласно информацията за организиране и провеждане на конференцията.

Трудовете се отпечатват на български или на чужд език (английски, немски, френски, руски или друг европейски) с резюмета на английски и български език, а когато текстът е на друг език, и на него. Резюметата трябва да са достатъчно подробни.