Технически изисквания

1. Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавие (без абревиатури); име и фамилия на автора (авторите); организация или институция, от която е авторът.

2. Изисква се резюме на статията на български и английски език до 100 думи /около 10 реда/ и избор на 5 - 8 ключови думи, кратка биографична справка и попълнената декларация.

3. Таблици, диаграми и графики се изискват и като отделни файлове. Трябва да е ясно обозначено мястото на тяхното позициониране в текста.

4. Текстът трябва да е внимателно проверен за грешки преди да бъде представен за рецензия, редакция и публикуване.

5. Технически параметри - Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, с отстъпи: горе – 5 см. долу – 5,2 см. ляво – 4 см. дясно – 3 см.; Times New Roman 11 pt, междуредие 1. Максимален обем - 10 страници /около 2950 знака на страница/. Статиите се представят на електронен носител (Word.doc) и на хартиен носител в 2 екземпляра в редакцията на списанието на адрес:

  •  Гр. Бургас 8001, ул. „Сан Стефано”62
  •  Бургаски свободен университет
  •  Списание „Съвременна хуманитаристика”
  •  E – mail: humanitar@bfu.bg


6. Начин на цитиране:
Цитиране в рамките на текста: Фамилия, година, страница. Например, (Игнатов, 2008: 56). При наличие на цитиране на две или повече публикации от един автор в рамките на една и съща година, към годината на публикуване се добавят буквени индекси. Например, (Игнатов, 2008 А : 56) и (Игнатов 2008 Б : 17) и т.н.

7. Библиография:
Според правописните правила на съвременния български книжовен език .
Ако в библиографската справка има източници на различна от латиницата азбука, те се транслитерират на латиница. При транслитерирането не се търси звуковият ефект съгласно правилата в английски, френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин:

А = А K = К Ф = F
Б = В Л = L X = Н
В = V М = М Ц = ТS
Г = G Н = N Ч = СН
Д = D О = О Ш = SН
Е = Е П = Р Щ = SНТ
Ж = ZH Р = R Ъ = U
3 = Z С = S Ь = Y
И = I Т = Т Ю = YU
Й = Y У = U Я = YА

Например:

Chuturkova, Margarita. Svobodata na slovoto i neynite granitsi. Sofiya, Siela, 2010.
Kotseva, Tatyana. Mladite hora, dzhendur stereotipite i reklamite // Suvremenna humanitaristika, 2011, N 2, p. 47-56.