Условия за публикуване

Приемат се само непубликувани статии (текстът да не е бил публикуван със сходна форма или съдържание другаде и да не се намира в процес на оценка или публикация от друго научно списание), което авторите удостоверяват с декларация при депозирането на статията в сп. „Съвременна Хуманитаристика”.

След получаване на положителна рецензия за изпратения материал:

Авторът следва да заплати по банков път такса за публикуване на материала в размер на 70 лв. Чуждестранните автори заплащат такса в размер на 70 евро. Съавторите заплащат пълния размер на таксите.
Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД

В основанието за превода следва да се посочват:
- трите имена на автора;
- за сп. Хуманитаристика
Авторът да уточни за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, булстат и МОЛ) или за частно лице  (трите имена и ЕГН).

Таксата за публикуване в сп. „Съвременна Хуманитаристика” може да се плати в лева и с карта ТУК!

Моля попълнете тази кратка информация, която ще съпътства публикациите.

  • Име, фамилия
  • Академична длъжност, научна степен
  • Месторабота
  • Области на научните интереси
  • Най-значими публикации (монографии, учебници, студии, статии)
  • Контакти (електронен адрес)