Юридически сборник

"Юридически сборник" е издание на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет. Списанието се издава от 1993 г. 

Мисията на сп. „Юридически сборник“ е  да  бъде издание, в което се дискутират актуални теми от теорията и практиката, в което могат да бъдат развити оригинални идеи и което отразява задълбочени научни търсения. Списанието е ориентирано не само към запознаване на юридическата общност с работата и постиженията на преподавателите от Бургаския свободен университет, но е открито и за публикуване на интересни научни разработки на учени от други учебни заведения и практикуващи юристи, като по този начин списанието добива национално значение.

Целта на списанието е да се утвърди като поле на изява на сериозната и оригинална юридическа мисъл. В търсене на значимото и дискусионното списанието се стреми да даде място за цялото многообразие от виждания в различните области на правото, да подложи на анализ най-съществените промени в социума и в правото и да даде живот на практически полезни решения.

Основният принцип на списанието е да създава възможност за диалог между различни научни общности и изследователски направления, като ориентира работата си към търсене на научни истини и дава приоритет на академичната оригиналност.

Обхват на списанието: предназначено е за научни работници, университетски преподаватели, студенти по специалностите „Право“ и „Публична администрация“, практикуващи юристи.