Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира провеждането на юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“.

Тематични направления:

  • Иновации и интелигентна специализация
  • Общи управленски проблеми и стратегическо управление
  • Свързаност и транспортни решения
  • Предизвикателства на пазара и маркетинг
  • Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност
  • Регионално развитие и партньорство
  • Синя икономика и син растеж

Работни езици на конференцията – български, английски и руски.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Информация за участниците

Регистрация

 

Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на Конференцията на сайта на БСУ (www.bfu.bg ) Абстрактите (при участие с доклад или с казус ) на български и на английски език и докладите/ казусите, които са на един от избраните три езика се изпращат на conf@bfu.bg

Потвърждение за участие ще получите до три дни след представяне на заявката на посочен от Вас и-мейл.

Абстрактите следва да бъдат с обем от 200 до 500 думи (1 страницa) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите/ казусите.

 

Технически изисквания

За контакти: conf@bfu.bg

 

* Изданието на „Съвременни управленски практики“ е с характер на периодика регистрирана в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД (ISSN номер 1313-8758 (print) и е достъпно паралелно в електронен вид в базата данни на ceeol.com.