25 години Бургаски свободен университет – една сбъдната мечта

25 години Бургаски свободен университет – една сбъдната мечта

Интервю на доц.д-р Евелина Динева, зам.-ректор, пред  списание „Българска наука“

 

През 2016г. първото частно висше училище в България (БСУ) отбелязва своя 25-годишен юбилей. В интервюто ще акцентираме на специалности, които заемат водещи позиции в  Рейтинговата система на висшите училища в България, на проблемите, които възникват с неутвърдените такива, на нововъведените бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Ще обърнем внимание и на предметите – статистика, мултимедийни технологии и др. – които преподава доц. Динева не само в Центъра по хуманитарни науки, а и в други катедри.
     
 Какви качества трябва да притежава един човек, за да стане преподавател?
Умения да анализира фактите и да ги представя достъпно на малки порции, търпение, умения за общуване с много и различни млади хора, младежки дух.

Какво мислите за обучението в Бургаския свободен университет?
Обучението в БСУ е на доста високо ниво – факт е, че студентите ни печелят непрекъснато награди от участия в различни конкурси. Факт е и, че в професионалното си развитие около една трета от завършилите са направили кариера, която за три години е достигнала управленско ниво.   Кариера във висшата управленска  йерархия всяка година постигат около 10% от възпитаниците на БСУ.

С какво се отличават преподавателите в частната образователна институция?
Това, че студентът си плаща, изискванията към качеството на учебния процес се увеличават.

Детерминират ли по-високи критерии, които трябва да покриват преподавателите?
Наистина студентите в частните висши училища плащат по-високи такси, което определя и по-високи изисквания към преподавателите. Всички преподаватели са създали електронни варианти на учебните си курсове и са в непрекъснат контакт със студентите. Учебното съдържание се обновява периодично с най-новите достижения на науката в съответната област. Ректорското ръководство следи за актуализацията на учебните програми и литературата към тях. Отделът по качеството периодично проучва студентското мнение както за нивото на преподаване, така и за административното обслужване. Възнаграждението на всички работещи в БСУ зависи и от резултатите от тези проучвания.
И, когато говорим за студентски такси и за това колко са високи, трябва да имаме предвид, че БСУ има и социална политика, като намалява някои плащания, а именно:
Завършилите бакалавърски програми и специалност „Право“ през последните ПЕТ години в БСУ имат намалени семестриални такси за първия семестър с 20%, ако се запишат в магистърски програми на БСУ.
Разсрочено плащане и плащане на части.
Редуциране с 1/3 такси на членовете от едно семейство, които учат едновременно в БСУ, обучаващите се едновременно по 2 специалности; студенти с трайно намалена – над 90 % или изгубена работоспособност.

На какво залага БСУ в обучението – на теоретичните знания или на практиката?
Базисните (теоретичните) учебни дисциплини са разположени преимуществено в първите четири семестъра от обучението на студентите и поставят основите на образователната степен „Бакалавър“. След тях идват специализиращите учебни дисциплини, практически курсове, тренинги, летни стажове и др. Осъществява се плавен преход от теория към практика. В БСУ има изградени редица лаборатории за практическо обучение, радио и телевизионно студио, съдебна зала и др. Създадени са и работят студентската PR агенция „Практа“, студентският вестник „Студентски страсти“, Клуб „Мениджър“ и др. БСУ има сключени договори с всички водещи фирми от региона за практическо обучение на студентите. Проучваме непрекъснато мнението на работодателите за знанията и уменията, които притежават и не притежават нашите студенти и правим съответните корекции в учебните планове и програми.

Какво е предимството за всеки студент да учи в Бургаския свободен университет?
Обучението се осъществява в много добри материални условия от висококвалифициран преподавателски състав, библиотеката ни е една от най-добрите в страната, предлагаме на студентите множество възможности за изява както в научната област, така и в художествено-творческата.

Какво е мнението Ви за материалната база? 
Академичната атмосфера  се характеризира с чистота и лукс...

Условията, в които протича учебният процес, са много важен фактор за неговата ефективност. Да, наистина условията, в които се обучават нашите студенти и в които ние работим, са луксозни. Лабораториите и компютърните зали са оборудвани по изискванията на съвременната наука, студентите разполагат с безжичен интернет в цялата сграда, в учебните зали има стационарна мултимедийна техника, обзаведени са със съвременни ергономични мебели, сградата е топлофицирана и климатизирана. Студентите свикнаха с тези условия и им правят впечатление само когато отидат в друго учебно заведение.

Специфично предимство при провеждане на лекции е, че преподавателят използва мултимедия. Така нагледно, интересно и достъпно се предоставя съдържанието на новия материал. Дигитализацията в университета е налице...

Да, почти всички преподаватели влизат в час само с флашпамет. Съвременните методи на преподаване и обучение се харесват на студентите.

БСУ е един от малкото университети, които предоставят електронни ресурси - лекциите са достъпни за всеки студент.

Имаме най-добре изградената система за електронно обучение. На студентите са предоставени  учебници, учебни пособия и помагала; видеолекции, предварително заснети в аудиторна среда; статии, речници, справочници, презентации; интерактивни елементи  и  мултимедийно съдържание; видео и аудио материали; виртуални ресурси – URL източници, виртуални библиотеки, електронно хранилище, бази данни; примерни и тренировъчни електронни тестове, задачи и казуси с онлайн оценяване.

Как е решен въпросът с провеждането на учебните часове? Има ли случаи на непровеждане на часове, въпреки тяхното обявяване?
Часове могат да бъдат пропуснати само по уважителна причина – болест, отсъствие от страната и др. След това те се компенсират. Ако преподавател пропусне час без уважителна причина, той не му се заплаща. Така реално реализираните часове по учебното разписание са над 99%.

Кои специалности завоюваха първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България и в кои отношения БСУ не е лидер? Как може да се коригира тази тенденция?

Критериите, по които се прави класирането на висшите училища и професионалните направления, според мен, са до известна степен субективни. Не че нямаме първи и втори места по различни показатели, но ако искаме да сме по-напред в рейтинговата система по всички показатели, трябва да се уеднаквим с водещите държавни висши училища. БСУ е носител на новата идея в образованието и се опитваме да наложим по-нов поглед към подобен род класации.

Кои са новите учебни дисциплини, които нямат аналог в други университети в България?
Като относително млад университет ние проучваме както наши, така и чужди практики в областта на планирането на специалностите и по отношение на учебните програми. Като наименования имаме някои атрактивни учебни дисциплини (Политически PR и предизборна кампания, Репутационен мениджмънт, Брандинг на финансовата институция и др.), които обаче в съдържателен план до голяма степен се покриват със съществуващи в други висши училища и обратно – звучащите по-традиционно при нас учебни дисциплини съдържателно съвпадат с такива с по-атрактивни наименования в други висши училища.

Какви са критериите, които покрива БСУ като носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008 и като член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA)?
БСУ е сертифициран по ISO 9001:2008 от международна организация – SGS и покрива всички критерии на сертификата. Последният ресертифициращ одит не констатира никакви несъответствия, дори беше отчетено като много добро качеството на сайта на БСУ.
Сертификатът е гаранция, че в своята основна дейност като образователна институция БСУ гарантира качество на обучението. Управлението на качеството на обучението и академичния състав синхронизира подготовката и компетенциите на преподавателите и студентите от БСУ с Европейските образователни критерии и стандарти и дава възможност за сравнимост на резултатите.


БСУ е гъвкава структура и предлага обучение в редовна, задочна и дистанционна форма. Бихте ли споделили предимствата на последната?
Дистанционната форма на обучение е ориентирана към тази част от желаещите да получат висше образование с образователна степен „Магистър“, които имат работа и не могат да се откъснат за повече от седмица от работното си място. Същевременно те трябва да притежават редица личностни качества, като самодисциплина, организираност, коректност и др. Спецификата на начина на обучение съдейства за формиране и доразвиване на тези качества.


Разбрах, че БСУ е единственият университет, в който има отдел по „Качество“. Всеки семестър се проучва мнението на студентите по отношение на преподавател. Това подобрява ли качеството на обучение?
Най-успешната дейност, която е реализирана в Бургаския свободен университет по отношение на вътрешното осигуряване на качеството, е провеждането на анкети със студентите и обвързването на тази дейност с академичното израстване, атестирането и премирането на преподавателите.
Резултатите се използват при:
  Атестиране – част са от критериите за атестиране. Използва се средната оценка от резултатите от всички анкети, проведени в атестационния период – три или пет години.
Обявяване на конкурси за академични длъжности.
Премиране – всяка година в зависимост от качеството на работа на всеки преподавател в сферата на учебната дейност, научноизследователската, и др. преподавателите получават допълнително възнаграждение. Резултатите от анкетите са част от показателите за формиране на крайна оценка и определяне размера на финансиране.
Системата на допитване до студентите:
- действа мотивиращо за преподавателите, осъществява се пряка връзка с обучаемите и съобразно тяхното мнение се подобрява качеството на предлаганите образователни услуги;
- обвързва оценката на потребителите на образователните ни услуги за качеството на работата на преподавателите с тяхното атестиране и премиране.

По какви проекти участва универистетът?
Над 20 са новите чуждестранни образователни и научни центрове, с които се работи по проекти. Обхватът им излиза от границите на ЕС и особено се засилва със страните от Югоизточна и Централна Азия. Разшири се географският обхват на партньорствата по проекти на БСУ – с партньори от Узбекистан, Туркменистан. Сключен беше първият за БСУ договор за сътрудничество с държава от Южна Америка - Колумбия.

Ето някои от проектите, по които работят преподаватели от БСУ и по които сме водеща организация: 

Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми (ACADEMICA); Програма: „Еразъм+“, KД 2, Изграждане на капацитета в областта на висшето образование; Период на проекта: 2015-2018 г.

Партньорство за познание и развитие на потенциала на масовите отворени онлайн курсове за света на бизнеса в Eвропа (BizMOOC); Програма: „Еразъм+“, KД 2, Алианси на познанията; Период на проекта: 2015-2018 г.

Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме, се учим; Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства, сектор “Младеж”; Период на проекта: 2015-2017 г.

Промотиране на европейско съзнание и развитие на ключови компетенции (PEAK); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2015-2018 г.

 
Известен е фактът, че относно предлаганите специалности за обучение БСУ се съобразява с изискванията на пазара на труда. Кои са новооткритите специалности и каква е степента, с която се гарантира реализация?
Като образователна институция, която се самофинасира от студентските такси, БСУ не може да си позволи да предлага специалности, за които няма търсене на пазара на труда.  Ние следим търсенето на този пазар и разкриваме нови професионални направления. Така през 2015 г. акредитирахме професионално направление Педагогика, поради нарасналото търсене на детски и начални учители. Други относително нови специалности са: Софтуерно инженерство, Международни икономически отношения, Психология и др.

Осигурява ли университетът възможности за разтоварване на възпитаниците си?
Да, чрез Театралното ателие, Салса клуба, Танцовия състав, Музикалната формация „Лаборатория № 5“, Университетския спортен клуб, кафе-сладкарницата и др.

Осигурява ли БСУ вьзможности за обучение в чужбина? (Програма Еразъм +)
Новите международни договори на БСУ през годината са с институции, които разширяват както географските, така и тематични граници на международната дейност – най-значим сред тях с Университета МАРА от Малайзия. Успешно протече процедурата и започват първите мобилности на наши студенти в Руската федерация, както и на студенти от партньорския университет в Санкт Петербург в БСУ. Преминаха процедурите и предстои за първи път обмен на преподаватели с партньорска за програма Еразъм+ държава – Малайзия и Руска федерация.
През настоящия семестър 11 студенти от БСУ се обучават в чужди университети по програма „Еразъм+“, а 6 студенти от чужди висши училища се обучават в БСУ.

Бихте ли казали няколко думи за Центъра, в който работите и за всяка специалност и дисциплина, която водите?
Центърът по хуманитарни науки е едно от четирите основни структурни звена на БСУ. В него се обучават студенти от професионалните направления Психология, Педагогика, Социални дейности и Обществени комуникации и информационни науки. Академичният състав на ЦХН е от висококвалифицирани преподаватели със значими научни постижения, които работят по множество международни проекти, проекти по национален фонд  „Научни изследвания“ и проекти по европейски програми. ЦХН издава научното списание „Съвременна хуманитаристика“,  в което публикуват учени от България и чужбина. 

Центърът по хуманитарни науки е на първо място сред всички висши училища, обучаващи в областта на обществените комуникации, по качество на преподаването,  по практическа приложимост на обучението, по качество на материалната база,  равнище на информационно-библиотечното и административното обслужване, участие на студентите в стажове. Центърът е на второ място в страната по оценка на възможностите за мобилност, размера на средствата, отделяни на студент за стипендии и финансово подпомагане, по участие на студентите в научноизследователски дейности, подкрепата за кариерно развитие и други критерии, характеризиращи обучението.
В магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика водя дисциплината Методика на обучението по математика в началното училище. В тази област са и докторантурата, и хабилитацията ми. Интересуват ме проблемите, свързани с диагностициране и развитие на математически способности у децата на 7-11-годишна възраст. Затова в магистърска програма Детска и юношеска психология водя дисциплината Ранна диагностика на общи и специални способности.

Кои са идейните течения във Вашето теоретично направление, които споделяте? Бихте ли разяснили основни тези, които са Ви впечатлили?
Не бих искала да говоря за теоретични постановки, а за държавна политика в сферата на образованието, защото този проблем вече много години не се решава. Споделям теорията, че хората се раждаме и си оставаме много различни. Затова на всеки трябва да се предоставят различни способи и начини на обучение в различни направления. Държавата трябва да инвестира в откриването и развитието на способностите на децата и младите хора, като високо ги цени и възнаграждава.

Визията Ви за бъдещето в кариерен план?
През последните няколко години кариерата ми се ориентира в административен план. Задълженията ми като декан, а сега като зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията отнемат голяма част от времето ми и ограничават научната ми кариера.

Как според Вас се стига до висока йерархична позиция в днешно време?
Както винаги – с много труд и умения за работа в екип.

Валидна ли е поговрката: „Бог високо, цар далеко...“ при ситуации, в които студентът не се чувства удовлетворен от учебния процес? Достъпен ли е Деканът в такива ситуации?
Не и при нас. Както вече споменах студентите изразяват анонимно мнението си за всеки преподавател поне веднъж годишно. Освен това Правилникът за организация на учебната дейност в БСУ гарантира на студента възможност за отправяне на жалба до декана, който е длъжен да отговори. Нашите декани са всеки ден в университета, нямат секретарки, които да ограничават достъпа до тях, и едва ли има студент, който да е искал да говори с декана и да му е отказано.

Какво е пожеланието Ви към университета по повод юбилея му?
Успешно развитие през следващите години, много студенти, много реализирали се и успели възпитаници, нека университетът стане основно средище на науката и висшето образование в Бургас и югоизточния регион.