Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

На заседание от 9 март 2018 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ .
За зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията беше избрана за втори мандат проф. д-р Евелина Динева. За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество беше избран също за втори мандат проф. д-р Милен Балтов.
Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха избрани деканите на центрове.
Център по хуманитарни науки - проф. д-р Мария Алексиева, втори мандат.
Център по информатика и технически науки - проф. д-р Радостин Долчинков, втори мандат.
Център по юридически науки – доц.д-р Мария Нейкова.
Център  по икономически и управленски науки - доц.д-р Юлия Йоргова.
Избрани бяха и съставите на учебно-научните съвети на центровете. В момента продължават изборните  процедури за състави на програмните съвети.