БСУ на първо, второ и трето място в рейтинга по учебен процес и среда

Рейтингова система - БСУ

Резултатите от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (2013 г.) показват, че по 28-те критерия на две от групите критерии – учебен процес и учебна среда (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#OwnRankingPlace:PRYAOQ.. ), Бургаският свободен университет (БСУ) е неизменно на първите места. Така, БСУ е на първо място (съответно от 9 и от 10 висши училища) в направления „Комуникационна и компютърна техника” и „Обществени комуникации и информационни науки”. На второ място е по регулираната специалност „Право” (от 9 висши училища) и в направление „Информатика и компютърни науки” (от 12 висши училища), а на трето в направление „Икономика” (от 26 висши училища).

Випускниците на БСУ се реализират в много по-висока степен от средните показатели за страната. През най-тежката по отношение на заетостта 2013 г. (безработица за страната от 13,1%), пак според данните от Рейтинговата система, завършилите БСУ и останали без работа са в пъти по-малко от тази стойност. По направления: „Обществени комуникации и информационни науки” – едва 3,34%, „Комуникационна и компютърна техника” – 3,81%, “Администрация и управление”- 4,14%, „Информатика и компютърни науки” – 4,72%, „Икономика” – 4,88%.