Екип от БСУ представи резултати от работата по проект на НАТО в Армения

armeniaОт 7 до 15 ноември 2011 г. се проведе работна среща по проект на НАТО номер ESP.EAP.CLG.983876 в град Ереван, Армения. Ръководител на проекта от българска страна е проф. дтн Андон Лазаров от Бургаския свободен университет, а от арменска страна – доц. Марат Арисимович Григориан, декан на Геофизичния факултет на Ереванския държавен университет. Срещата беше проведена в Ереванския държавен университет.

Представен бе математически модел, описващ процеса на формиране на комплексния отразен сигнал и методите и алгоритмите за изграждане на комплексни изображения, комплексни интерферограми на релефа на наблюдаваната повърхност и диферентни интерферограми на повърхностните деформации. Бяха представени резултати от анализа, синтеза и обработката на интерферограми, получени за района Дилижан в Армения, по методика, разработена от екипа на проекта. Проведе се дискусия по въпросите на интерферометрията и дистанционното наблюдение на земната повърхност. Обсъдиха се възможностите за реализиране на нов проект по интерферометрични наблюдения на територията на Армения, който да включва области с висок риск на  бедствия, като земетресения, свлачищни процеси и породени от човешка активност, строителни и минни дейности.

Работната среща приключи с подчертан  успех. Набелязана бе програма за бъдещата работа на двата екипа от млади научни работници. Изградиха се академични връзки и предложиха множество полезни идеи за съвместно сътрудничество, включващо обмен на преподаватели и студенти от България и Армения. В резултат от работната среща бяха положени основите на първата Българска експертна група за дистанционно наблюдение на земната повърхност, имаща за цел обединяване на усилията и взаимна подкрепа между докторанти и млади учени в областта на геофизичните интерферометрични изследвания.