Европейски стипендии и награди. Кандидатстване – от 2 април до 7 май

Stipendii BSU

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. 

1. Стипендиите са за добри резултати в обучението. Те се за пет месеца, по 120 лв. месечно

2. Наградите се присъждат на студенти от професионалните направления: Администрация и управление, Икономика, Обществени комуникации, Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника. Наградите са в размер на 200 лева за семестър. Тези студенти, освен за награди, могат да кандидатстват и за стипендии.

3. Кой може да кандидатства за стипендия: Всички действащи студенти, редовно обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра (за студентите от първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.

4. Кой може да кандидатства за награда: Всички действащи студенти, редовно обучение в БСУ (без спец. Право), които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

5. Как се изчислява средният успех за стипендия: взема се успехът от втория семестър на предходната учебна 2010/2011 г. и от първия семестър на текущата 2011/2012 г. (от двата семестъра). Студентите от първи курс изчисляват средния успех за първия семестър на 2011/2012 г

6. Как се изчислява средният успех за награда: взема се успехът от първи (зимен) семестър на текущата учебна 2011/2012 година .

7. Как и къде се подават документи за стипендия и за награда.

  • Кандидатстването става онлайн в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 7 май.
  • За стипендия и за награда се попълват отделни формуляри.
  • Разпечатаните формуляри се подават в БСУ, стая 19 до 11 май вкл.
  • В стая 19 можете да получите информация и помощ при попълването на формулярите.
  • Кандидатите за награди представят и документ (грамота, сертификат, награда, копие на публикация и др. подобни документи), удостоверяващи участието им в научни, изследователски или практически разработки. Студентите, които са участвали в разработки, но нямат документ, могат да се обърнат към учебен отдел за допълнителна информация.

8. Как и кога става класирането. Стипендиите ще бъдат разпределени пропорционално на броя на студентите във всяка специалност, а наградите – по центрове. В класирането ще участват студентите, подали формуляр в университета (БСУ, стая 19). То ще се извърши на 20 май и ще бъде обявено на сайта на проекта и на сайта на БСУ.

9. Кога и как ще се изплащат стипендиите и наградите. Сумите ще се превеждат през месец юни по банкови карти, издадени лично на студента. Банковата карта може да бъде само от „Алианц Банк България”. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на „Алианц Банк България” в БСУ (на партера).

Подробна информация за условията за кандидатстване и отговори на най-често задаваните въпроси търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.