Годишен конкурс на мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

обявява

Осми годишен конкурс

за присъждане на Награда "Д-р Илко Ескенази" 

 

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Аналитични разработки по проблеми в една от следните области:

 - Промени в институциите и органите на ЕС;
     - Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС;
     - Пакт за стабилност на Еврозоната и България.

 • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.
 • Правни проблеми, свързани с бъдещото присъединяване на Република България  към Шенгенското пространство.
 • Правни проблеми на медиите и Интернет, свързани с правото на ЕС. 

За икономисти:

 • Изследване на съществуващите европейски програми в областите:

     - Екология;

     - Енергетика;

     - Обща селскостопанска политика.

 • Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в периода 2014-2020 година.
 • За или против Данък върху финансовите транзакции.
 • Валутни курсове и международно разпределение на труда. 

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2012 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности;

4. Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .

5. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2012 г.  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

 Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден;
 • Всеки участник може да представи само един труд;
 • Не се допускат трудове с повече от един автор;
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2010 г.

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);

2. Автобиография;

3. Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на стр.

 Срокове:

 • Подаване на документи и на  конкурсни работи: от 9 до 13 април 2012 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч.
 • Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, 
  София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

За допълнителна информация:

 Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” 

София 1504,  ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org