Нови магистърски програми в ЦХН

Нови магистърски програми в ЦХН

Центърът по хуманитарни науки  организира обучение в две нови магистърски програми: Предучилищна педагогика с чужд език (английски) и Начална училищна педагогика с чужд език (английски).
За Магистърската програма по Предучилищна педагогика с чужд език (английски) могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ в ПН 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика).
За Магистърската програма по Начална училищна педагогика с чужд език (английски) могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ в ПН 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика).
Срокът на обучение е 3 семестъра (1,5 година).
Във всички магистърски програми могат да кандидатстват и завършили специалности в други професионални направления. За тях обучението е 5 семестъра (2,5 година).
За информация:
БСУ, стая 19, Димитричка Цонева,  e-mail delovod@bfu.bg , тел. 056 900 449
стая 21, Добринка Кирова, e-mail dobi@bfu.bg, тел. 056 900 453