Нови магистърски програми в ЦХН

Нови магистърски програми в ЦХН

Центърът по хуманитарни науки  организира обучение в две нови магистърски програми: Предучилищна педагогика с чужд език (английски) и Начална училищна педагогика с чужд език (английски).
За Магистърската програма по Предучилищна педагогика с чужд език (английски) могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ в ПН 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика).
За Магистърската програма по Начална училищна педагогика с чужд език (английски) могат да кандидатстват завършили ОКС „Бакалавър“ в ПН 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика).
Срокът на обучение е 3 семестъра (1,5 година).
Във всички магистърски програми могат да кандидатстват и завършили специалности в други професионални направления. За тях обучението е 5 семестъра (2,5 година).
 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg