Преподавателите от БСУ представиха дейността си по проекти

Преподавателите от БСУ представиха дейността си по проекти

На 19.11.2019 г.  в зала 207  се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата на преподавателите по научноизследователските проекти на БСУ за 2019 г.
Беше представена дейността  по над 20 международни и национални проекта , по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, “Балкани Средиземноморие” по ИНТЕРРЕГ IV, билатерални програми ,както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.
Бяха представени и спечелените и новостартиралите  през 2019 г. девет проекта , в три от които БСУ е водеща координираща организация. Това са:
•    "Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“, финансиран от  „Фонд научни изследвания”на МОН, с научен ръководител проф. д-р Милен Балтов;
•    „Разширено обучение по информационна сигурност“(MISSILE) , програма:  „Еразъм+“ КД 2 –„Стратегически партньорства“, сектор "Образование за възрастни", с научен ръководител доц. д-р Веселина Жечева;
•    „Дигитално представяне и съхраняване на нематериалното културно наследство“(DigiCult), програма: „Еразъм+“  КД2 – „Стратегически партньорства“,  сектор "Професионално образование и обучение", с научен ръководител доц. д-р Янислав Желев.
Акцент беше поставен и  на възможностите за кандидатстване през 2020 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, ОП“РЧР 2014-2020“, ОП“ИК 2014-2020“, Програма „Еразъм+“ и др.
Беше представена и изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.

 

74477228_424224398252829_4251149356746407936_n.jpg
73322209_419363919011872_2119951430163890176_n.jpg
IMG_20191119_140552.jpg
IMG_20191119_140434.jpg
78427722_439144070361243_1866508760101421056_n.jpg
77091134_460774661238487_7738817359791521792_n.jpg
75614138_849594855495564_6779990022905921536_n.jpg
75496106_467688080531892_6632760442374586368_n.jpg
75462400_1452271021590767_8103379118793424896_n.jpg
75453586_1360387190801139_489408692995751936_n.jpg
75388211_2616442521754594_5099286586026098688_n.jpg
75371747_833295843757612_5710598751668666368_n.jpg
74809468_578531702918359_5850039267274784768_n.jpg
IMG_20191119_142135.jpg