Прием на кандидат-студенти

Приемът на кандидат-студенти в БСУ е в редовно и в задочно обучение по специалностите:

1. Право

2. Публична администрация

3. Връзки с обществеността

4. Журналистика

5. Социални дейности и консултиране

6. Финанси

7. Счетоводство и контрол

8. Маркетинг

9. Бизнес адиминистрация

10. Информатика и компютърни науки

11. Компютърни системи и технологии

12. Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници

 Приемът за всички специалности, с изключение на „Право”, е с оценки от държавни зрелостни изпити или със служебна бележка за положени приемни изпити в друг университет. За специалност „Право” се изискват положени приемни изпити по български език и история на България.

За допълнителна информация:

priem@bfu.bg

тел. 056 900 419, 900 449, 900 400