Проведено обучение на тема "Концепция , разработване и използване на on - line курс"

В рамките на университетския проект “Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението” в БСУ бе организирано и проведено обучение с преподавателите от всички центрове на университета. В два присъствени учебни модула от по 20 учебни часа, съчетано с дистанционно обучение, 12 преподаватели участваха активно в обучение, ръководено от ст.преп. Николай Николов, гл.ас. д-р. Веселина Жечева и ас. Димитър Минчев. През м.юни всички участници представиха проекти за електронни курсове по дисциплини, по които преподават, и получиха сертификати за успешно завършване на обучението. Всички проекти са достъпни на сайта за електронно обучение на БСУ и ще бъдат експериментирани със студентите, за кои са предназначени разработените учебни курсове.