Семинар по Европейски проект

На 15 и 16.01.2010 год. В  Център  "Свети Георги", гр. Поморие ще се проведе обучителен семинар за студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет по проект "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО" № BG051PO001-3.3.03/47. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През двата дни студентите ще бъдат обучавани в специфични умения за социална работа с хора със зависимости, хора, жертва на насилие и работа в общността.