Спечелен проект

Бургаският свободен университет спечели проект по програма Еразъм – в рамките на Програмата за учене през целия живот.

Темата на проекта е “Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семействата”. Проектът е разработен от екип преподаватели от програмен съвет “Социални дейности” в Центъра по хуманитарни науки.

През 2008 г. ще се организира семинар, в който ще участват около 40 студенти и преподаватели от Белгия, Португалия, Франция, Румъния и България. Целта е да запознаят студентите и преподавателите с различни практики в сферата на социалните услуги.