Стипендии и награди. Класиране.

По проекта „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” на БСУ е определена квота от 306 стипендии, разпределени по центрове, пропорционално на броя на студентите от редовно обучение във всеки център.

Класирането е извършено сред студентите, подали формуляр за кандидатстване за стипендия и е по центрове, съобразно пропорционалната квота за всеки център. То е по низходящ бал, формиран от успеха от предходните два семестъра, а за студентите от първи курс – въз основа на успеха от първия семестър.  Класирането е по семестри, като студентите от първи курс кандидатстват за стипендия само за летния семестър.

 Квотата за награди за студенти от направленията технически науки, природни науки, математика и информатика, определена в рамките на проекта, е 140 студенти.  В класирането за награди са включени студентите от Центъра по информатика и технически науки, които имат участие в научни, изследователски и практически разработки, като се взема предвид успехът от предходния семестър. То е по семестри, като студентите от първи курс кандидатстват за награда само за летния семестър.

В списъците на класираните попадат само студенти, които до крайния срок за подаване на формуляри за кандидатстване (10.04.), са положили успешно всички изпити от предходната учебна година.

1. Списъци с класираните за стипендия студенти:

2. Списък с класираните за награди студенти от ЦИТН

  

Студентите, които са открили банкова сметка в офиса на ТБ „Алианц Банк България”, могат да получат дебитната си карта след 28 април. Стипендиите и наградите ще се превеждат от Министерство на образованието и науката на всеки класиран студент по банковата сметка, посочена във формуляра за кандидатстване за стипендия/награда. Срокът, в който банковите преводи ще бъдат направени, ще бъде допълнително уточнен от МОН.