ЦИТН на БСУ получи програмна акредитация от НАОА за обучение на образователната и научна степен „доктор” по докторската програма Информатика

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на заседание от 07.06.2012 г. (Протокол N:14) даде програмна акредитация на образователната и научна степен «Доктор» по докторската програма Информатика в БСУ, в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. След обобщаване на резултатите, в съответствие с приетите от Акредитационния съвет на НАОА «Правила за провеждане на процедура за гласуване на докторски програми» Комисията даде обща оценка 9.17 по десетобалната система, в съответствие на чл. 79 (1) на Закона на висшето образование и определи максималния срок на валидност на акредитацията ШЕСТ ГОДИНИ в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.

Правото да обучава докторанти и високата оценка са присъдени за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Честито, колеги!