Учебни занятия – Магистърски програми – първа година

Учебните занятия на студентите, записани в Магистърски програми – първа година, ще започнат по специалности както следва: 

Център по юридически науки

 

Спец. Публична администрация

след Бакалавър по същата специалност

15.09.2009 г.

след Бакалавър по друга специалност

14.09.2009 г.

Център по икономически и управленски науки

след Бакалавър по същата специалност

Финанси

14.09.2009 г.

Счетоводство и контрол

14.09.2009 г.

Маркетинг

15.09.2009 г.

Бизнес администрация

14.09.2009 г.

след Бакалавър по друга икономическа специалност

Финанси

 

14.09.2009 г.

 

Счетоводство и контрол

Маркетинг

Бизнес администрация

след Бакалавър по неикономическа специалност

Финанси

 

17.09.2009 г.

Счетоводство и контрол

Маркетинг

Бизнес администрация

Център по информатика и технически науки

Логистични информационни технологии и агентиране

17.09.2009 г.

Компютърни системи и технологии – след същата и след друга специалност.

17.09.2009 г.

Комуникационна техника и компютърни мрежи

26.09.2009 г.

Център по хуманитарни науки

 

Спец. Връзки с обществеността

след Бакалавър по същата специалност

14.09.2009 г.

след Бакалавър по друга специалност

15.09.2009 г.