Университетски сертификат по компютърни умения, текстообработка, електронни таблици, презентации и Интернет

БСУ предоставя възможност на своите студенти да получат Университетски сертификат за ниво на компютърни умения, текстообработка, презентации и Интернет. Сертификата удостоверяващ знанията и уменията на желаещите в областта на работа с програмно осигуряване на съвременна компютърна техника.

А. Описание:

  • Сертификацията включва проверка на знанията и уменията на желаещите при работата с компютри, програмно осигуряване и приложения в Интернет.
  • Притежаването на сертификат за ниво на владеене на компютърни умения и работа с интернет осигурява по-добра конкурентоспособност на пазара на труда.
  • Сертификатът улеснява мобилността на студентите при участие в международни програми за обмен и стажове по специалността в чужбина.
  • Базовите курсове по информатика и информационни технологии, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на БСУ дават възможност за явяване на изпит за сертификат.
  • Предвидени са допълнителни и опреснителни курсове по текстообработка, електрони таблици и Интернет с продължителност 45 часа.

Б. Организация:

Изпитите за получаване на Университетски сертификат за ниво на компютърни умения, текстообработка, презентации и Интернет провеждат в края на всеки семестър. Графиците за записване и явяване на изпитните сесии се обявяват своевременно на сайта на БСУ.

В. Записване:

  • Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружено от фактура за платена такса, в размер на 50 лева.
  • Заявлението се подава в стая 19 в БСУ, по график своевременно обявен в сайта на БСУ.

Г. Структура на изпита:

Изпитът се състои от три компонента, включващи писмена и устна част и се провежда в рамките на 2 астрономически часа.

Компонент 1: Теоретични знания

Продължителността на този компонент е 30 минути и включва тематичен тест за проверка на теоретичните познания.

Компонент 2: Разработка на практически задачи

Продължителността на този компонент е 60 минути и включва изпълнението на две практически задачи, проверяващи уменията на кандидатите за работа с текстообработка, електронни таблици и навигация в Интернет.

Компонент 3: Тест за оценяване на уменията за представяне на решенията

Продължителността на този компонент е 30 минути и дава възможност на кандидатите да представят своите решения.

Д. Оценяване:

Оценяването се извършва на основата на събран брой точки от правилните отговори при тестовите задачи на отделните компоненти.

Изпитът е успешно издържан при постижение най-малко на 70% изпълнение на всяка една от отделните задачи.