Успешно приключи работата по проект „Ефективни студентски практики по социална работа чрез партньорство с неправителствени организации/НПО/

На 11.10.2010 г. от 16.00 ч. в зала 219 на БСУ ще се проведе заключителният семинар за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по едногодишния проект,  осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта,  «Създаване на модел за адекватна подготовка на социални работници, съобразена с реалните потребности на социалната среда, чрез разработване на съвместни програми между Бургаски свободен университет и НПО  за практическо обучение на студенти от специалност  Социални дейности”, се реализира изцяло. Бургаският свободен университет беше водеща организация с ръководител на проекта доц.д-р Мария Ганева и с партньори:

Сдружение „Доза Обич”

ОС Български червен кръст –Бургас

Асоциация „Деметра”

В работата по проекта участваха 60 студенти от специалност “Социални дейности” към Центъра по хуманитарни науки при БСУ, преподаватели,   наставниците от практиката, клиентите на социалните центрове от практиката. Най-успешните 6-ма студенти ще бъдат осигурени на работа в социалните служби, в които са стажували.  А разработените по време на проекта учебни програми за практическо обучение на студентите от специалността, както и разработеното методическо пособие за провеждане и отчитане на студентската практика, ще се използват и при организацията и провеждането на практиката със следващите випуски студенти от специалността в БСУ. 

Всички студенти, участници в проекта, ще получат сертификат за успешно завършена студентска практика в социална институция.

Чрез установяване на дългосрочно и ефективно партньорство между Бургаския свободен университет и НПО, предоставящи социални услуги в региона, ще се осъществи мултиплициращият ефект за създаване на ново поколение социални работници, работещи  с групи в неравностойно положение.

Създадената по време на проекта партньорска мрежа ще продължи да функционира и за изпълнение на бъдещи дейности.