В БСУ - Научен форум по проект ИРИСИ

В БСУ - Научен форум по проект ИРИСИ

На 03.02.2023 г., в Конгресен център 2 на Бургаския свободен университет се проведе научен форум за представяне на резултати по проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика". Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“. БСУ работи по проекта в партньорство с Института по механика към Българска академия на науките.

В началото на научния форум проф. д-р Милен Балтов – ректор на БСУ и ръководител на проекта - представи гостите на събитието и членовете на научния екип. Специален гост на научния форум беше проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общинския съвет на Община Бургас.

В презентацията си проф. Балтов акцентира върху важните за проекта компоненти. Целта на проекта е да се изведе модел за индексиране на иновационната активност на фирмите в национален  и в регионален план в зависимост от отрасловата им принадлежност и установяване на несъответствията към идентифицираните вече приоритетни тематични области в края на периода на изпълнение на Интегрираната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Дейностите, реализирани по проекта са мащабни и включват: пилотно проучване относно иновационните процеси, продукти и услуги в МСП; теренно изследване на 150 бизнес единици от Югозападния и Югоизточния региони в Република България на базата на тяхното поведение, управленски решения и иновационна активност; разработване на методология за оценка на иновационната активност на фирмите и по-специално активността на МСП спрямо принципите на кръговата икономика и др.

Присъстващите и гостите бяха впечатлени от научната продукция по проекта – над 25 публикации, като от тях 8 публикации в издания с импакт фактор, IF (Web of Science) и импакт ранг SJR (SCOPUS), 1 монография. 15 учени, участвали в проекти за научни изследвания; 7 млади учени, докторанти и постдокторанти, участвали в научни изследвания; 20 участия с научни съобщения в конференции и научни събития. 12 развити сътрудничества и научни мрежи.

IMG_4314.jpg
IMG_4319.jpg
viber_image_2023-02-03_13-27-34-390.jpg
viber_image_2023-02-03_13-27-18-937.jpg