Записване в трети етап на обучението за служители в държавната администрация

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ТРЕТИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МНОГОМОДУЛНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с организирането и провеждането на обучение по многомодулните специализации за служители от държавната администрация във висшите училища за трети пореден етап, ви уведомяваме, че съгласно утвърдените правила за 2008 г., заплащането на сумата по обучението и подготовката за подписване на двустранните договори е ангажимент на администрацията в която работи служителят.

Договорите и съответните Приложение1 и Приложение2 към тях трябва да бъдат подписани от ръководителя и главния счетоводител, подпечатани с мокър печат от съответната администрация и изпратени в два екземпляра на хартиен носител до 30 октомври 2008г. на адрес:

Бургас 8001, ул. Сан Стефано № 62, Бургаски свободен университет